Ogłoszenia
Posiedzenie Rady Wydziału
Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 21 listopada br. (środa) o godz. 15:00 w sali Rady Wydziału (sala nr 1.6, ul. Żytnia 39).
Zaświadczenia dla studentów/doktorantów
Informujemy, iż wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów są wydawane na pod­sta­wie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem od­bio­ru).
WOT
Nowy projekt „Masz staż!
Humaniści na współ­czesnym rynku pracy”
Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Inter­dy­scy­plinarnych oraz studentów kierunku Bez­pie­czeń­stwo Narodowe (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), w tym osób niepełno­spraw­nych (posiadających orzeczenie o nie­peł­no­spraw­ności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0); studentów posiadających stypendia socjalne; osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), które z własnej ini­cja­ty­wy zgłoszą chęć odbycia stażu.
1. Czas realizacji projektu: 01.12.2017–30.09.2019.
2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kie­run­ków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH. Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzglę­dnioną w toku kształcenia w/w kierunków.
3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­narnych.
4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy ty­go­dnio­wo). Okres trwania stażu nie może prze­kro­czyć 9 tygodni.
Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

Z poważaniem,
Maria Długołęcka-Pietrzak
Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania pu­bli­kacji pracowników, dok­­to­­rantów i studentów UPH określa → Zarządzenie Rektora Nr 69/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do uczestnictwa w praktykach i stażach
dzień otwarty WH
15 grudnia 2017 roku w budynku Wydziału Hu­ma­ni­sty­czne­go odbył się Dzień Otwarty Uniwer­sy­te­tu Przyro­dni­czo-Humanistycznego. Tegoroczni maturzyści i kandydaci na studia mogli zapoznać się z ofertą wszystkich wy­dzia­łów. Swoją ofertę zaprezentowały również insty­tuty Wy­dzia­łu Humanistycznego.
Odwiedzający nas uczniowie mieli możliwość uczes­tni­czenia w zorganizowanych zajęciach te­ma­ty­cznych oraz skorzystania z praktycznych porad dotyczących re­kru­tacji i zasad studiowania. Na pytania dotyczące toku studiów odpowiadali studenci oraz wykładowcy. Maturzyści otrzy­ma­li materiały informacyjne o kie­run­kach studiów. Przyszli studenci Wydziału Hu­ma­ni­sty­cznego mieli również okazję zwiedzić budynek i poznać warunki, w jakich mają szansę studiować.
W ramach lekcji akademickich Wydział Humanistyczny re­pre­zen­to­wali:
• prof. Stanisław Grabias – Jak mózg buduje umysł? Komu potrzebna jest logopedia?
• dr hab. Dariusz Magier – Zawartość republiki w republice ludowej. Wartości republikańskie w PRL
• dr Roman Bobryk – Spacer z Wokulskim (Warszawa w „Lal­ce” Bolesława Prusa)
• dr Ewa Kozak oraz studentki z Koła Naukowego Ru­sy­cy­stów – Aleksander Sołżenicyn, życie i twórczość
• dr Katarzyna Marciniak-Paprocka – Ja i ty we współ­cze­sno­ści
• dr Daria Krzewniak – Stereotypy i uprzedzenia jako przy­czy­ny konfliktów.
FOTOgaleria