• Rejestracja kandydatów
  • oferta → kierunki studiów I stopnia
  • oferta → kierunki studiów II stopnia
  • informacja o studiach doktoranckich
  • oferta → studia podyplomowe
  • oferta → studia podyplomowe
  • oferta → studia podyplomowe

Ogłoszenia
Informujemy, iż w dniach 16–24 sierpnia br. dzie­kanat studiów doktoranckich będzie nie­czynny.
Posiedzenie Rady Wydziału
Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 19 września 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału (sala nr 1.6, ul. Żytnia 39).
Zmiana godzin pracy dziekanatu
Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminów przyjęć interesantów przez pracowników dziekanatu Wy­dzia­łu Humanistycznego → zobacz terminarz.
Stypendia ministra dla studentów
Informacje dotyczące stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wy­bit­ne osiągnięcia → dla studentów na rok akademicki 2018/2019.
Stypendia ministra dla doktorantów
Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wy­bit­ne osiągnięcia → dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.
List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie → wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki
Zaświadczenia dla studentów/doktorantów
Informujemy, iż wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów są wydawane na pod­sta­wie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem od­bio­ru).
WOT

Nowy projekt „Masz staż!
Humaniści na współ­czesnym rynku pracy”

Informacje o projekcie
Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Inter­dy­scy­plinarnych oraz studentów kierunku Bez­pie­czeń­stwo Narodowe (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), w tym osób niepełno­spraw­nych (posiadających orzeczenie o nie­peł­no­spraw­ności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0); studentów posiadających stypendia socjalne; osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

1. Czas realizacji projektu: 01.12.2017–30.09.2019.
2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kie­run­ków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH. Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.
3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­narnych.
4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy ty­go­dnio­wo). Okres trwania stażu nie może prze­kro­czyć 9 tygodni.
Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

Z poważaniem,
Maria Długołęcka-Pietrzak
Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania pu­bli­kacji pracowników, dok­­to­­rantów i studentów UPH określa → Zarządzenie Rektora Nr 69/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki
Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do udziału w praktykach i stażach
dzień otwarty WH

15 grudnia 2017 roku w budynku Wydziału Hu­ma­ni­stycznego odbył się Dzień Otwarty Uniwer­sy­te­tu Przyrodniczo-Humanistycznego. Tegoroczni maturzyści i kandydaci na studia mogli zapoznać się z ofertą wszystkich wydziałów. Swoją ofertę zaprezentowały również wszystkie instytuty Wydziału Humanistycznego.
Odwiedzający nas uczniowie mieli możliwość uczes­tni­czenia w zorganizowanych zajęciach te­ma­ty­cznych oraz skorzystania z praktycznych porad dotyczących re­kru­tacji i zasad studiowania. Na pytania dotyczące toku studiów odpowiadali studenci oraz wykładowcy. Maturzyści otrzymali materiały informacyjne o kie­run­kach studiów. Przyszli studenci Wydziału Hu­ma­ni­sty­cznego mieli również okazję zwiedzić budynek i poznać warunki, w jakich mają szansę studiować. W ramach lekcji akademickich Wydział Humanistyczny re­pre­zen­to­wali:
• prof. Stanisław Grabias (IFPiL) – Jak mózg buduje umysł? Komu potrzebna jest logopedia?
• dr hab. Dariusz Magier (IHiSM) – Zawartość republiki w republice ludowej. Wartości republikańskie w PRL;
• dr Roman Bobryk (IFPiL) – Spacer z Wokulskim, Warszawa w „Lalce” Bolesława Prusa;
• dr Ewa Kozak oraz studentki z Koła Naukowego Rusycystów (INiBI) – Aleksander Sołżenicyn, życie i twórczość;
• dr Katarzyna Marciniak-Paprocka (IE) – Ja i ty we współczesności;
• dr Daria Krzewniak (INSiB) – Stereotypy i uprzedzenia jako przyczyny konfliktów.

FOTOgaleria