Ogłoszenia
Zawieszenie zajęć
Zgodnie z → Zarządzeniem Nr 46/2018 Rektora UPH z 6 czerwca 2018 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne w dniach 17–19 października br. dla studentów realizujących zajęcia w bu­dyn­ku Wy­dzia­łu Huma­ni­sty­czne­go przy ul. Żytniej 39 (w związku z od­by­wa­jącym się → Ogólnopolskim Szczy­tem Gos­po­dar­czym 2018).
Informujemy, iż w dniach 17–19 października br. (środa–piątek) dziekanat WH będzie nieczynny.
Dodatkowa rekrutacja w ramach Erasmus+
W dniach 8–26 października br. przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja studentów na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.
Wymagane dokumenty są dostępne na → stronie internetowej UPH.
Zmiana terminu posiedzenia Rady Wydziału
Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 17 października 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału (sala nr 1.6, ul. Żytnia 39).
W porządku obrad przewidziana jest dyskusja o no­wej strukturze organizacyjnej Uczelni.
Stypendia dla studentów – termin przedłużony
W roku akademickim 2018/2019 wnioski o przy­zna­nie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o dochodach oraz wnioski o przyznanie stypendium specjalnego studenci zobowiązani są wypełnić w sy­s­temie USOSweb i wydrukować z systemu.
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć od­po­wie­dnio w Dziekanacie i CKiRON do dnia 16.10.2018 r.
Stypendia dla doktorantów
W dziekanacie stu­diów doktoranckich (pokój 1.21) można składać wnioski o przyznanie stypendium:
• socjalnego
• specjalnego dla osób niepełno­sprawnych
• dla najlepszych doktorantów
• zapomogi.
Doktoranci nie muszą wypełniać wniosków w sys­te­mie USOSweb.
Stypendia doktoranckie dla I i II roku
W dziekanacie stu­diów doktoranckich (pokój 1.21) można składać wnioski o przyznanie stypendium dok­to­ranckiego.
Składając wniosek o przyznanie stypendium dok­to­rant dodatkowo ma obowiązek złożyć podpisaną → klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso­bo­wych.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
8 listopada 2018 roku o godz. 1200 w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej → mgra Macieja Łukasza Motasa.
14 listopada 2018 roku o godz. 1300 w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.11), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej → mgra inż. Jamila Absi.
Zmiana godzin pracy dziekanatu
Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminów przyjęć interesantów przez pracowników dziekanatu Wy­dzia­łu Humanistycznego → zobacz terminarz.
Zaświadczenia dla studentów/doktorantów
Informujemy, iż wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów są wydawane na pod­sta­wie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem od­bio­ru).
WOT

Nowy projekt „Masz staż!
Humaniści na współ­czesnym rynku pracy”

Informacje o projekcie
Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Inter­dy­scy­plinarnych oraz studentów kierunku Bez­pie­czeń­stwo Narodowe (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), w tym osób niepełno­spraw­nych (posiadających orzeczenie o nie­peł­no­spraw­ności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0); studentów posiadających stypendia socjalne; osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

1. Czas realizacji projektu: 01.12.2017–30.09.2019.
2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kie­run­ków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH. Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.
3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­narnych.
4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy ty­go­dnio­wo). Okres trwania stażu nie może prze­kro­czyć 9 tygodni.
Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

Z poważaniem,
Maria Długołęcka-Pietrzak
Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania pu­bli­kacji pracowników, dok­­to­­rantów i studentów UPH określa → Zarządzenie Rektora Nr 69/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do udziału w praktykach i stażach