Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019
 1. Prowadzone na kierunku historia studia dokto­ranckie umożliwiają uzyskanie stop­nia doktora nauk humanistycznych w dy­scypli­nie historia.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mają charakter stacjonarny.
 3. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. zdobywanie przez doktorantów wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu historii, z uwzglę­dnieniem najnowszych osiągnięć nau­kowych;
  2. pogłębianie kompetencji warsztatowych i przy­­gotowanie do prowadzenia samo­dziel­­nych ba­dań naukowych;
  3. przygotowanie do aktywnego udziału w życiu naukowym poprzez prezento­wanie wyników swoich badań w formie wystą­pień na konfe­ren­cjach naukowych i publi­kacji;
  4. realizacja zasady jedności nauki i naucza­nia, wyrażająca się przygotowaniem do wykony­wania zawodu nauczyciela akade­mickiego;
  5. rozwijanie umiejętności współpracy nau­­kowej z zespołami badawczymi w Polsce i za granicą.
 1. Studia doktoranckie prowadzone są na kierunku bezpieczeństwo narodowe i umo­żliwiają uzy­ska­nie stopnia naukowego doktora nauk społecz­nych w dyscyplinie nauki o bez­pieczeń­stwie.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mają charakter stacjonarny. Zajęcia odbywają się w środy dla poszczególnych roczników zgodnie z planem studiów.
  W trakcie pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci zdobywają najnowszą wiedzę z me­to­do­logii badań, dydaktyki oraz dyscypliny pod­­sta­­wowej i osiągają kom­petencje do otwarcia przewodu doktorskiego oraz organizowania badań.
  W trakcie trzeciego roku studiów doktoranci pogłębiają wiedzę z dyscypliny pod­sta­wowej i dodatkowej oraz języka nowożytnego, prowadzą badania naukowe i dos­ko­nalą umiejętności dy­dak­tyczne.
  Czwarty rok studiów
  przeznaczony jest na zakończenie badań i opisanie ich wyników w formie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem pro­mo­tora.
 3. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. wyposażenie w wiedzę na poziomie zaawansowanym, umożli­wiającym orientację w możliwie szerokim zakresie dyscypliny oraz jej miejsca w dziedzinie nauk spo­łecznych;
  2. przygotowanie do pracy o charakterze bada­wczym w naukach o bezpieczeń­stwie;
  3. przygotowanie do wykonywania zawodu nau­czyciela akademickiego;
  4. przygotowanie do prowadzenia samo­dziel­­nych badań naukowych (w tym także poza jednostką prowa­dzącą kształcenie), współ­pracy naukowej w zes­połach ba­daw­­czych, w tym również między­­na­rodowych;
  5. kształtowanie kompetencji społecznych wła­ści­wych pracownikom nauki.