WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach
pasja, profesjonalizm, misja…

Ośrodek Logopedyczny UPH funkcjonuje na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach od 1995 roku.
Nadrzędnym celem jego działalności jest upowszechnianie wiedzy z zakresu: zaburzeń mowy, słuchu i głosu, a także poprawności językowej, trudności w czytaniu i pisaniu. Działamy w naszym środowisku akademickim i regionie siedleckim, ale organizujemy również współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, podejmujemy działania umożliwiające wymianę doświadczeń zawodowych, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania logopedycznego. Dbamy także o integrację środowiska zawodowego logopedów w regionie.

Przez lata dominującym zadaniem Ośrodka Logopedycznego było opracowanie innowacyjnego programu kształcenia językowego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu (lektorat języka polskiego, terapia logopedyczna) i jego realizacja. W tym czasie nasza uczelnia – jako pierwsza w Polsce – prowadziła program kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły wyższej.

Dzięki staraniom dr hab. Aliny Maciejewskiej zostały urządzone dwa pomieszczenia do terapii logopedycznej oraz sale dydaktyczne, które umożliwiają obserwacje prowadzonych w nich zajęć. Sukcesywne wyposażanie Ośrodka w pomoce diagnostyczno-terapeutyczne pozwoliło na stworzenie solidnej bazy dydaktycznej i zaowocowało powołaniem – najpierw specjalności język polski z logopedią na kierunku filologia polska, a obecnie studiów licencjackich na kierunku logopedia z audiologią i magisterskich na kierunku logopedia. Baza umożliwia prowadzenie działalności diagnostyczno-terapeutycznej.
Jest ona realizowana w Studenckiej Poradni Logopedycznej – w której studenci logopedii zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie studiów – i w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej, w której specjalistyczną diagnozę i terapię (m.in. z wykorzystaniem najnowszych metod do badania zaburzeń przetwarzania słuchowego) prowadzą pracownicy Ośrodka. Na podstawie doświadczeń oraz zebranej bazy materiałowej powstawały różne publikacje naukowe (rozprawy doktorskie, habilitacyjne), dyplomowe (również osób spoza naszej uczelni).
Pracownicy Ośrodka prowadzą także badania naukowe, w tym wyznaczane podejmowanymi tematami badawczymi.

Struktura i skład osobowy Ośrodka Logopedycznego UPH w Siedlcach

Pracownicy etatowi

 • prof. dr hab. Stanisław Grabias – Mistrz, „Profesor profesorów”, animator seminariów naukowych w naszym Ośrodku (około 30 spotkań), promotor i recenzent prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu językoznawstwa i logopedii oraz setek prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych. Przez wiele lat Przewodniczący Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Rektor Wyższej Szkoły Hum. w Sandomierzu, wieloletni kierownik Zakładu Logopedii UMCS, autor licznych i cenionych publikacji z zakresu językoznawstwa, logopedii, w tym jedynego w języku polskim podręcznika socjolingwistyki: „Język w zachowaniach społecznych” (3 wyd., 4 poprawione i uzupełnione).
 • dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni – organizatorka i pierwszy kierownik Ośrodka Logopedycznego, autorka programów i wieloletni kierownik studiów podyplomowych: Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Podyplomowych Studiów Logopedycznych, Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (członek Zarządu Głównego w minionych kadencjach), członek Towarzystwa Kultury Języka (członek Zarządu Głównego w minionych kadencjach), członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Od wielu kadencji członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Organizatorka i pierwsza przewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, założycielka i pierwszy opiekun Studenckiego Naukowego Koła Logopedycznego, organizatorka i pierwszy opiekun Studenckiej Poradni Logopedycznej, inicjatorka i współorganizatorka Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej.
 • dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – adiunkt, opiekun Naukowego Studenckiego Koła Logopedycznego, kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych, obecnie przewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członek Zarządu Głównego PTL, a także członek Towarzystwa Kultury Języka.
 • dr Natalia Sosnowska – językoznawca, neurologopeda (współpracownik) – kierownik Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej UPH w Siedlcach, członek Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Żywego Słowa, członek Komisji Języka w Mediach przy Radzie Języka Polskiego (2008-2011).
 • mgr Adrianna Urban – asystent, doktorantka UMCS w Lublinie, opiekun Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w Siedlcach, sekretarz Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członek Towarzystwa Kultury Języka.
 • mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – asystent, opiekun Koła Naukowego Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas”, wiceprzewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członek Towarzystwa Kultury Języka.

Współpracownicy

 • dr Marta Krakowiak – współpracownik etatowy
 • dr nauk med. Jerzy Barycki, neurolog – współpracownik etatowy
 • lek. med. Jarosław Dmowski, otolaryngolog – współpracownik etatowy
 • mgr Ilona Klewek – współpracownik etatowy

Inne osoby współpracujące

 • mgr Renata Biardzka, mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska, mgr Hanna Kasperowicz, lek. med. Elżbieta Kowalczuk (neonatolog), mgr Iwona Kubiak, mgr Izabella Leśniczuk, mgr Justyna Lipińska-Pochylska, mgr Aldona Nowicka, mgr Monika Polak, mgr Zofia Skrzymowska, lek. med. Dorota Sznajder-Borkowska (psychiatra), mgr Gabriela Strąk, mgr Hanna Szkup, mgr Anna Szyszkowska, mgr Beata Wasilewicz, mgr Joanna Węglarska-Struczk

Podjęte prace i dotychczasowe osiągnięcia Ośrodka Logopedycznego UPH w Siedlcach

 1. Powołanie Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 2. Organizacja i prowadzenie podyplomowych studiów: Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu (edycja zamknięta), Podyplomowych Studiów Logopedycznych, Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.
 3. Organizacja cyklicznych logopedycznych konferencji naukowych.
 4. Organizacja regularnych spotkań naukowych – seminarium prof. Stanisława Grabiasa oraz warsztatów, kursów i szkoleń dla studentów i logopedów z regionu.
 5. Współpraca z wybitnymi osobowościami naukowymi z innych ośrodków naukowych.
 6. Integracja środowiska zawodowego logopedów z regionu, działalność Siedleckiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, organizacja spotkań wyjazdowych w placówkach regionalnych.
 7. Opieka nad studenckimi kołami naukowymi: Naukowym Kołem Logopedycznym, Kołem Naukowym Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas”.
 8. Współpraca z katolickim radiem „Podlasie” (upowszechnianie wiedzy z zakresu logopedii).
 9. Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Dziecięcym.
 10. Logopedyczna działalność diagnostyczno-terapeutyczna na rzecz środowiska regionalnego (opieka nad działalnością Studenckiej Poradni Logopedycznej, prowadzenie zajęć diagnostyczno-terapeutycznych w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej).
 11. Organizacja warsztatów z „Emisji głosu i dykcji” dla studentów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych.
 12. Prace naukowo-badawcze (realizacja tematów statutowych, zdobywanie stopni i tytułów naukowych oraz zawodowych).
 13. Udział w projektach naukowych:
  • „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15) zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój (2017–2018).
  • „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI” w ramach projektu nt. „Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2020-2023).

Nasze monografie

okładka książki – Wyraz w języku i tekście okładka książki – Między znakami między słowami okładka książki – Analogia w języku i umyśle
okładka książki – Język w zachowaniach społecznych okładka książki – Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu okładka książki – Znak językowy w pejzażu semiotycznym
okładka książki/czasopisma – Conversatoria Linguistica VI/2012 okładka książki/czasopisma – Conversatoria Linguistica XI/2017

Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach prowadzi działalność w trzech płaszczyznach

1. Dydaktycznej

 • Organizacja procesu kształcenia na studiach stacjonarnych: opracowanie efektów i programów dla kierunków: „Filologia polska polska ze specjalnością język polski z logopedią”, „Logopedia z audiologią” I stopnia, „Logopedia” II stopnia oraz dla studiów podyplomowych: opracowanie efektów i programów „Podyplomowych Studiów Logopedycznych” oraz „Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka”.
 • Prowadzenie zajęć w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów w ramach dyscypliny językoznawstwo/logopedia w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na kierunkach:
  – Filologia polska ze specjalnością język polski z logopedią (studia I i II stopnia), Logopedia z audiologią (studia I stopnia), Logopedia (studia II stopnia),
  – w Instytucie Pedagogiki (na kierunkach: Pedagogika specjalna, Pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna),
  – na studiach podyplomowych: Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 • Sprawowanie opieki naukowo-metodycznej nad pracami licencjackimi, magisterskimi i dyplomowymi.
 • Realizowanie specjalistycznych zajęć dla studentów z niepełnosprawnościami: „Terapia logopedyczna dla studentów z niepełnosprawnością słuchu i innymi problemami komunikacyjnymi” oraz „Lektorat z języka polskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się”.
 • Stwarzanie możliwości rozwoju i działalności naukowej studentom w naukowych kołach studenckich:
  • Naukowe Koło Logopedyczne (opiekun dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz),
  • Koło Naukowe Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas” – do niedawna jedyne w Polsce (opiekun mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk).

2. Naukowej

 • Prace badawcze pracowników Ośrodka Logopedycznego koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozwojem mowy dziecka, trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami językowymi i komunikacyjnymi osób z uszkodzonym słuchem (badanie językowego obrazu świata, sprawności narracyjnych, kompetencji językowej i komunikacyjnej, rozumienia tekstów), zaburzeniami mowy w autyzmie, zaburzeniami komunikacji językowej w wieku dorosłym i senioralnym oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zgromadzony został obszerny korpus tekstów, który jest wykorzystywany w dydaktyce i prowadzonych badaniach języka dziecka, młodzieży, trudności językowych osób z uszkodzonym słuchem i osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu (przygotowywane rozprawy doktorskie, habilitacyjne, artykuły, referaty oraz prace popularnonaukowe). W naszym Ośrodku intensywnie rozwijają się badania przetwarzania słuchowego i ich wpływu na specyficzne i niespecyficzne zaburzenia mowy.
 • Projekty naukowe. Pracownicy Ośrodka w okresie od 05.02.2017 r. do 30.05.2018 r. brali udział w projekcie nt. „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15), który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. W ramach projektu prowadzone były warsztaty, superwizje, naukowe zespoły specjalistyczne (m.in. do spraw dyslalii i alalii, głuchoty i niedosłuchu), organizowane wyjazdy studyjne, m.in. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach, Domu Opieki w Siedlcach – „Dom nad Stawami”.
  W latach 2020–2023 pracownicy Ośrodka Logopedycznego rozpoczęli realizację zadania w ramach projektu pn. „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  Jego celem jest przygotowanie kadry, bazy, pomocy do kształcenia sprawności językowych i komunikacyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie środowiska społecznego w działaniach umożliwiających swobodny i pełny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym.

3. Współpracy na rzecz społeczności akademickiej i siedleckiej oraz integracji środowiska
zawodowego logopedów

 • Pracownicy Ośrodka Logopedycznego UPH starają się „zarażać” pasją do logopedii studentów oraz innych logopedów z Siedlec i regionu, organizując m.in. cykliczne seminaria naukowe pod patronatem prof. Stanisława Grabiasa, spotkania naukowe, wykłady otwarte, warsztaty naukowo-szkoleniowe, na których doświadczeniami i wiedzą dzielą się logopedzi, którzy wypracowali własne sposoby diagnozy i/lub terapii, znani i cenieni badacze z różnych ośrodków akademickich.
  Bardzo ważnym wydarzeniem łączącym wszystkich logopedów z regionu siedleckiego było powołanie Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Zarówno dorobek naukowy pracowników Ośrodka Logopedycznego, jak i kontakty z innymi uniwersyteckimi ośrodkami logopedycznymi zaowocowały organizacją ogólnopolskich naukowych konferencji logopedycznych w UPH w Siedlcach:
  • Znak językowy w pejzażu semiotycznym (2002),
  • Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu (2006),
  • Wyraz w języku i tekście (2010) – konferencja poświęcona pamięci Profesorów B. i J. Wierzchowskich,
  • Diagnoza a terapia w logopedii (2016),
  • Narracja w teorii i praktyce logopedycznej (2018),
  • W ramach działań Ośrodka Logopedycznego prowadzona jest diagnoza i terapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a przede wszystkim studentów z niepełnosprawnościami oraz innymi trudnościami w zakresie zaburzeń komunikacji językowej, dykcji, emisji głosu, itp. Obecnie prowadzi się tu również diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego.
   Specjalnym programem są objęte te osoby, które z powodu kłopotów językowych mają mniejsze lub większe trudności w studiowaniu, w tym osoby z dysleksją.
 • Prowadzenie działań w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej na rzecz społeczności akademickiej, miasta i regionu jest możliwe dzięki utworzeniu Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej.
  • Studencka Poradnia Logopedyczna UPH w Siedlcach, została utworzona w 2014 roku przy Ośrodku Logopedycznym. Wolontariusze (studenci logopedii) pracujący w Poradni, prowadzą wyłączenie nieodpłatną działalność diagnostyczno-terapeutyczną w zakresie zaburzeń komunikacji językowej na rzecz członków społeczności akademickiej oraz osób spoza uczelni. Opiekę merytoryczno-organizacyjną sprawuje mgr Adrianna Urban.
  • Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej UPH w Siedlcach utworzono w 2017 r. Prowadzą w nim działalność diagnostyczno-terapeutyczną pracownicy Ośrodka Logopedycznego:
   • dr Natalia Sosnowska (obecna kierownik Centrum) – zajęcia z dykcji i emisji głosu,
   • dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego wg Metody Johansena oraz terapia logopedyczna,
   • mgr Adrianna Urban – terapia neurologopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego,
   • mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – terapia logopedyczna oraz diagnoza i terapia wg Metody Warnkego.