WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach
pasja, profesjonalizm, misja…
Ośrodek Logopedyczny UPH funkcjonuje na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach od 1995 roku.
Nadrzędnym celem jego działalności jest upowszechnianie wiedzy z zakresu: zaburzeń mowy,
słuchu głosu, a także poprawności językowej, trudności w czytaniu i pisaniu.
Działamy w naszym środowisku akademickim i regionie siedleckim, ale organizujemy również współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, podejmujemy działania umożliwiające wymianę doświadczeń zawodowych, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania logopedycznego. Dbamy także o integrację środowiska zawodowego logopedów w regionie.
Przez lata dominującym zadaniem Ośrodka Logopedycznego było opracowanie innowacyjnego programu kształcenia językowego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu (lektorat języka polskiego, terapia logopedyczna) i jego realizacja. W tym czasie nasza uczelnia – jako pierwsza w Polsce – prowadziła program kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły wyższej.
Dzięki staraniom dr hab. Aliny Maciejewskiej zostały urządzone dwa pomieszczenia do terapii logopedycznej oraz sale dydaktyczne, które umożliwiają obserwacje prowadzonych w nich zajęć. Sukcesywne wyposażanie Ośrodka w pomoce diagnostyczno-terapeutyczne pozwoliło na stworzenie solidnej bazy dydaktycznej i zaowocowało powołaniem – najpierw specjalności język polski z logopedią na kierunku filologia polska, a obecnie studiów licencjackich na kierunku logopedia z audiologią i magisterskich na kierunku logopedia. Baza umożliwia prowadzenie działalności diagnostyczno-terapeutycznej.
Jest ona realizowana w Studenckiej Poradni Logopedycznej – w której studenci logopedii zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie studiów – i w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej, w której specjalistyczną diagnozę i terapię (m.in. z wykorzystaniem najnowszych metod do badania zaburzeń przetwarzania słuchowego) prowadzą pracownicy Ośrodka.
Na podstawie doświadczeń oraz zebranej bazy materiałowej powstawały różne publikacje naukowe (rozprawy doktorskie, habilitacyjne), dyplomowe (również osób spoza naszej uczelni).
Pracownicy Ośrodka prowadzą także badania naukowe, w tym wyznaczane podejmowanymi tematami badawczymi.
 • prof. dr hab. Stanisław Grabias – językoznawca, Mistrz polskich logopedów, „Profesor profesorów”, promotor i recenzent prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu językoznawstwa i logopedii oraz setek prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych.
  Przez wiele lat Przewodniczący Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, inicjator wielu form działalności konsolidujących środowisko naukowe logopedów i wyznaczający standardy rozwoju polskiej logopedii. Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Rektor Wyższej Szkoły Hum. w Sandomierzu, wieloletni kierownik Zakładu Logopedii UMCS, autor licznych i cenionych publikacji z zakresu językoznawstwa, logopedii, w tym jedynego w języku polskim podręcznika socjolingwistyki „Język w zachowaniach społecznych” (3 wyd., 4 poprawione i uzupełnione), redaktor serii „Komunikacja językowa i jej zaburzenia”.
  Od powołania na UPH w Siedlcach specjalności język polski z logopedią pracownik etatowy również naszego Uniwersytetu. Animator seminariów naukowych (ponad 30 spotkań), konsultant i merytoryczny opiekun podejmowanych prac w Ośrodku Logopedycznym.
 • dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni – absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie i Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorka i pierwszy kierownik Ośrodka Logopedycznego, autorka programów i wieloletni kierownik studiów podyplomowych: Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Podyplomowych Studiów Logopedycznych, Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (członek Zarządu Głównego w minionych kadencjach), członek Towarzystwa Kultury Języka (członek Zarządu Głównego w minionych kadencjach), członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W minionych kadencjach członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, obecnie członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Organizatorka i pierwsza przewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, założycielka i pierwszy opiekun Studenckiego Naukowego Koła Logopedycznego, organizatorka i pierwszy opiekun Studenckiej Poradni Logopedycznej, inicjatorka i współorganizatorka Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
  Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.
  Zainteresowania badawcze i doświadczenia praktyczne: trudności językowe osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, osób z niedosłuchem, zaburzeniami w rozwoju mowy, jąkaniem, zaburzeniami mowy osób w podeszłym wieku, zaburzeniami percepcji słuchowej, w szczególno­ści badania nad semantyką i leksyką dzieci i młodzieży.
  Autorka około 60 artykułów naukowych, monografii (autorskiej i wieloautorskich), rozdziałów w monografiach, redaktor naukowy serii „Logopedia – teoria – praktyka”.
 • dr Sofia Kamińska – absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Wrocławskim (1997), logopedii na Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji (2000), neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2006); posiada specjalizację z neurologopedii w służbie zdrowia, tytuł specjalisty neurologopedy uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (2010). W roku 2020 ukończyła Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego we Wrocławiu, a w roku 2021 obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną „Procesy fonetyczno-fonologiczne w mowie dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym. Analiza zaburzeń paradygmatycznych”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ireny Kamińskiej-Szmaj, uzyskując tytuł doktora w dyscyplinie naukowej językoznawstwo. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty i kursy w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
  Główne zainteresowania badawcze: specyficzne zaburzenie językowe (SLI), problemy z akwizycją języka, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych i edukacyjnych (m.in. Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Rehabilitacyjna Otto-Prodent, Poradnia logopedyczna „Formica”, Przedszkole Sióstr Jadwiżanek „Ziarenko”, i in.). Autorka kilkunastu artykułów naukowych.
 • dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – adiunkt, absolwentka studiów magisterskich w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie UPH w Siedlcach) na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe: Zaburzenia komunikacji językowej w zakresie czytania i pisania, Podyplomowe Studia Logopedii na UMCS w Lublinie, Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka (UPH w Siedlcach). Studia doktoranckie na UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii zakończone zostały obroną doktoratu w 2017 r. – promotor prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis).
  Provider Metody Johansena, praktyk (terapeuta) metody Tomatisa. Ma ukończone liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, między innymi z zakresu komunikacji alternatywnej, warsztaty szkoleniowe Karmienie terapeutyczne Human Tough, szkolenie z zakresu terapii behawioralnej, terapii miofunkcjonalnej. Posiada uprawnienia do badania i interpretacji wyników Testem SON-R 2,5-7.
  Zakres badań naukowych: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zaburzenia komunikacji językowej osób z niepełnosprawnością słuchu, zaburzenia przetwarzania słuchowego, trudności w czytaniu i pisaniu. Autorka ponad 20 artykułów naukowych poświęconych trudnościom w komunikacji językowej osób z niepełnosprawnością słuchu oraz problematyce związanej z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
  Prowadzi terapię osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej, szczególnie osób niesłyszących i niedosłyszących, diagnozuje i prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego metodą Johansena, współpracuje z placówkami oświatowymi w regionie.
  Jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów Logopedycznych, od 2018 roku Przewodniczącą Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od 2021 r. Kierownikiem Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej.
  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Towarzystwa Kultury Języka.
 • dr Marta Krakowiak – adiunkt, surdologopeda, neurologopeda, nauczycielka dyplomowana języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej na UMCS w Lublinie, Podyplomowych Studiów Logopedii Na UMCS i Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka w UPH w Siedlcach. Promotorka i recenzen­tka prac licencjackich oraz podyplomowych, opiekunka praktyk w Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w Siedlcach, terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego (metodą Tomatisa). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Towarzystwa Kultury Języka, członkiem komitetu redakcyjnego serii „Logopedia – teoria – praktyka”, redaktorem naukowym monografii wieloautorskiej.
  Autorka artykułów dotyczących problematyki zaburzeń mowy (w szczególności u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (to zagadnienie było tematem rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Grabiasa).
  Zainteresowania badawcze i doświadczenia praktyczne: trudności językowe osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, osób z niedosłuchem, zaburzeniami w rozwoju mowy, zaburzeniami percepcji słuchowej, w szczególności badania nad akwizycją języka i zaburzeniami mowy pochodzenia korowego.
 • mgr Kamila Bigos – absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią spec. logopedia kliniczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorantka Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (otwarty przewód doktorski – promotor dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. ucz.). W latach 2016-2018 wiceprzewodnicząca Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS przy Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, obecnie przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
  Praktykę logopedyczną zdobywała pracując jako wolontariuszka w Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Fundacji dla osób po urazach neurologicznych „Bez Ograniczeń”, odbywając staż naukowo-badawczy w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi po przebytych incydentach neurologicznych.
  Autorka pięciu artykułów naukowych.
 • mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – magister filologii polskiej Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Uprawnienia zawodowe: Podyplomowe Studia Logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, neurologopeda – Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka UPH w Siedlcach, terapeuta Stymulacji Audio-Psycho-Fonologicznej metodą prof. A. Tomatisa, terapeuta Metody Warnkego. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z zagadnieniami kompetencji językowej i komunikacyjnej osób z wadą słuchu, rozwojem mowy dziecka, językoznawstwem kognitywnym. Ma otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi terapię różnych zaburzeń mowy oraz centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.
  Współpracuje z placówkami oświatowymi w regionie.
  Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa w Siedleckim Oddziale PTL) oraz Towarzystwa Kultury Języka. Opiekun Koła Naukowego Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas” oraz Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w Siedlcach.
  Autorka kilkunastu artykułów naukowych.
 • mgr Izabella Leśniczuk – logopeda – absolwentka logopedii z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, neurologopeda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie), terapeuta wczesnej interwencji neurologopedycznej, audiofonolog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog.
  Współautorka kilku artykułów naukowych dotyczącej tematyki zespołu Aspergera, mutyzmu wybiórczego oraz kształtowania kompetencji językowej i komunikacyjnej a tożsamości osób Głuchych, autorka monografii pt. „Sprawność realizacyjna w afazji dziecięcej. Studium przypadku”.
  Członek Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Doktorantka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca naukowa na temat „Wieloaspektowego charakteru deficytów językowych w afazji motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym” pod kierownictwem dr n. hum. Ewy Boksy i dr hab. Andrzeja Kominka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia.
 • mgr Adrianna Urban – logopeda (absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością Język polski z logopedią UPH w Siedlcach), doktorantka UMCS w Lublinie (otwarty przewód doktorski – promotor dr hab. Z.M. Kurkowski, prof. ucz.), neurologopeda, słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu surdologopedii, specjalista z zakresu edukacji i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz oligofrenopedagog, terapeuta Stymulacji Audio-Psycho-Fonologicznej metodą prof. A. Tomatisa oraz Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansen IAS. Opiekun Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w Siedlcach, sekretarz Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członek Towarzystwa Kultury Języka.
  Zainteresowania naukowe: komunikacja osób ze spektrum autyzmu oraz problemy w zakresie percepcji słuchowej. Jest autorką 8 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów, rozdziałów w monografiach.
  Współpracuje z publicznymi placówkami oświatowymi, w których zajmuje się: diagnozą zaburzeń mowy (także na potrzeby Zespołów Orzekających), terapią logopedyczną/neurologopedyczną indywidualną oraz grupową różnych zaburzeń mowy i komunikacji, wykonuje przesiewowe badania logopedyczne, prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Współpracownicy etatowi
 • lek. med. Jarosław Dmowski (otolaryngolog)
 • mgr Agnieszka Duk
 • mgr Monika Polak
Inne osoby współpracujące
 • dr nauk med. Jerzy Barycki (neurolog)
 • dr Magdalena Sawczuk-Siemieniuk (stomatolog)
 • mgr Renata Biardzka
 • mgr Magdalena Kosianko
 • mgr Katarzyna Szczepaniak
 1. Powołanie Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 2. Organizacja i prowadzenie podyplomowych studiów:
  • Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu (edycja zamknięta)
  • Podyplomowych Studiów Logopedycznych
  • Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
 3. Organizacja cyklicznych logopedycznych konferencji naukowych.
 4. Organizacja regularnych spotkań naukowych – seminarium prof. Stanisława Grabiasa oraz warsztatów, kursów i szkoleń dla studentów i logopedów z regionu.
 5. Współpraca z wybitnymi osobowościami naukowymi z innych ośrodków naukowych.
 6. Integracja środowiska zawodowego logopedów z regionu, działalność Siedleckiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, organizacja spotkań wyjazdowych w placówkach regionalnych.
 7. Opieka nad studenckimi kołami naukowymi:
  • Naukowym Kołem Logopedycznym
  • Kołem Naukowym Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas”
 8. Współpraca z Katolickim Radiem Podlasie (upowszechnianie wiedzy z zakresu logopedii).
 9. Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Dziecięcym.
 10. Logopedyczna działalność diagnostyczno-terapeutyczna na rzecz środowiska regionalnego (opieka nad działalnością Studenckiej Poradni Logopedycznej, prowadzenie zajęć diagnostyczno-terapeutycznych w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej).
 11. Organizacja warsztatów z „Emisji głosu i dykcji” dla studentów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych.
 12. Prace naukowo-badawcze (realizacja tematów statutowych, zdobywanie stopni i tytułów naukowych oraz zawodowych).
 13. Udział w projektach naukowych:
  • „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15) zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój (2017–2018).
  • „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI” w ramach projektu „Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2020-2023).

1. Dydaktycznej

 • Organizacja procesu kształcenia na studiach stacjonarnych:
  • opracowanie efektów i programów dla kierunków „Filologia polska polska ze specjalnością język polski z logopedią”, „Logopedia z audiologią” (studia I stopnia), „Logopedia” (studia II stopnia)
  • dla studiów podyplomowych – opracowanie efektów i programów „Podyplomowych Studiów Logopedycznych” oraz „Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka”.
 • Prowadzenie zajęć w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów w ramach dyscypliny językoznawstwo/logopedia w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na kierunkach:
  • Filologia polska ze specjalnością język polski z logopedią (studia I i II stopnia), Logopedia z audiologią (studia I stopnia), Logopedia (studia II stopnia),
  • w Instytucie Pedagogiki (na kierunkach: Pedagogika specjalna, Pedagogika ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna),
  • na studiach podyplomowych: Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 • Sprawowanie opieki naukowo-metodycznej nad pracami licencjackimi, magisterskimi i dyplomowymi.
 • Realizowanie specjalistycznych zajęć dla studentów z niepełnosprawnościami: „Terapia logopedyczna dla studentów z niepełnosprawnością słuchu i innymi problemami komunikacyjnymi” oraz „Lektorat z języka polskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się”.
 • Stwarzanie możliwości rozwoju i działalności naukowej studentom w naukowych kołach studenckich:
  • Naukowe Koło Logopedyczne (opiekun dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz),
  • Koło Naukowe Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas” – do niedawna jedyne w Polsce (opiekun mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk).

2. Naukowej

 • Prace badawcze pracowników Ośrodka Logopedycznego koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozwojem mowy dziecka, trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami językowymi i komunikacyjnymi osób z uszkodzonym słuchem (badanie językowego obrazu świata, sprawności narracyjnych, kompetencji językowej i komunikacyjnej, rozumienia tekstów), zaburzeniami mowy w autyzmie, zaburzeniami komunikacji językowej w wieku dorosłym i senioralnym oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zgromadzony został obszerny korpus tekstów, który jest wykorzystywany w dydaktyce i prowadzonych badaniach języka dziecka, młodzieży, trudności językowych osób z uszkodzonym słuchem i osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu (przygotowywane rozprawy doktorskie, habilitacyjne, artykuły, referaty oraz prace popularnonaukowe). W naszym Ośrodku intensywnie rozwijają się badania przetwarzania słuchowego i ich wpływu na specyficzne i niespecyficzne zaburzenia mowy.
 • Projekty naukowe. Pracownicy Ośrodka w okresie od 05.02.2017 r. do 30.05.2018 r. brali udział w projekcie „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15), który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. W ramach projektu prowadzone były warsztaty, superwizje, naukowe zespoły specjalistyczne (m.in. do spraw dyslalii i alalii, głuchoty i niedosłuchu), organizowane wyjazdy studyjne, m.in. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach, Domu Opieki w Siedlcach – „Dom nad Stawami”.
  W latach 2020–2023 pracownicy Ośrodka Logopedycznego rozpoczęli realizację zadania w ramach projektu pn. „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  Jego celem jest przygotowanie kadry, bazy, pomocy do kształcenia sprawności językowych i komunikacyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie środowiska społecznego w działaniach umożliwiających swobodny i pełny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym.

3. Współpracy na rzecz społeczności akademickiej i siedleckiej oraz integracji środowiska
zawodowego logopedów

 • Pracownicy Ośrodka Logopedycznego UPH starają się „zarażać” pasją do logopedii studentów oraz innych logopedów z Siedlec i regionu, organizując m.in. cykliczne seminaria naukowe pod patronatem prof. Stanisława Grabiasa, spotkania naukowe, wykłady otwarte, warsztaty naukowo-szkoleniowe, na których doświadczeniami i wiedzą dzielą się logopedzi, którzy wypracowali własne sposoby diagnozy i/lub terapii, znani i cenieni badacze z różnych ośrodków akademickich.
  Bardzo ważnym wydarzeniem łączącym wszystkich logopedów z regionu siedleckiego było powołanie Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Dorobek naukowy pracowników Ośrodka Logopedycznego, jak i kontakty z innymi uniwersyteckimi ośrodkami logopedycznymi zaowocowały organizacją ogólnopolskich naukowych konferencji logopedycznych w UPH w Siedlcach:
  • Znak językowy w pejzażu semiotycznym (2002),
  • Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu (2006),
  • Wyraz w języku i tekście (2010) – konferencja poświęcona pamięci Profesorów B. i J. Wierzchowskich,
  • Diagnoza a terapia w logopedii (2016),
  • Narracja w teorii i praktyce logopedycznej (2018),
  • W ramach działań Ośrodka Logopedycznego prowadzona jest diagnoza i terapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a przede wszystkim studentów z niepełnosprawnościami oraz innymi trudnościami w zakresie zaburzeń komunikacji językowej, dykcji, emisji głosu, itp. Obecnie prowadzi się tu również diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego.
   Specjalnym programem są objęte te osoby, które z powodu kłopotów językowych mają mniejsze lub większe trudności w studiowaniu, w tym osoby z dysleksją.
 • Prowadzenie działań w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej na rzecz społeczności akademickiej, miasta i regionu jest możliwe dzięki utworzeniu Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej.
  • Studencka Poradnia Logopedyczna UPH w Siedlcach, została utworzona w 2014 roku przy Ośrodku Logopedycznym. Wolontariusze (studenci logopedii) pracujący w Poradni, prowadzą wyłączenie nieodpłatną działalność diagnostyczno-terapeutyczną w zakresie zaburzeń komunikacji językowej na rzecz członków społeczności akademickiej oraz osób spoza uczelni.
   Opiekę merytoryczno-organizacyjną sprawuje mgr Adrianna Urban.
  • Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej UPH w Siedlcach utworzono w 2017 roku.
   Prowadzą w nim działalność diagnostyczno-terapeutyczną pracownicy Ośrodka Logopedycznego:
   • dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego wg Metody Johansena oraz terapia logopedyczna,
   • mgr Adrianna Urban – terapia neurologopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego,
   • mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – terapia logopedyczna oraz diagnoza i terapia wg Metody Warnkego.
okładka książki – Janina Gardzińska, Alina Maciejewska | Wyraz w języku i tekście okładka książki – Alina Maciejewska | Między znakami między słowami okładka książki – Alina Maciejewska | Analogia w języku i umyśle
okładka książki – Stanisław Grabias | Język w zachowaniach społecznych okładka książki – Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu okładka książki – Znak językowy w pejzażu semiotycznym
okładka – Conversatoria Linguistica VI/2012 okładka – Conversatoria Linguistica XI/2017 okładka książki – Kamila Bigos | Neurologopedia w teorii i praktyce
okładka książki – Alina Maciejewska | Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej okładka książki – Adrianna Urban | Struktura i język rozmowy w afazji akustyczno-mnestycznej okładka książki – Marta Krakowiak | Opóźnienie rozwoju mowy u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym
okładka książki – Marta Krakowiak | Logopedia od teorii do praktyki