WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Ośrodek Logopedyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach byli organizatorami kolejnego spotkania warsztatowo-szkoleniowego, które odbyło się (zdalnie) 29 marca 2021 r.
Tym razem (dzięki inicjatywie mgr Ilony Klewek) gościliśmy mgr Sabinę Kowalską – neurologopedkę, pracownika Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie.
Tytuł spotkania „Pacjent neurologiczny z rurką tracheostomijną”, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko logopedów. Mgr Sabina Kowalska na co dzień pracuje z pacjentami w stanie śpiączki. Ten trudny zakres pracy logopedycznej jest Jej życiową pasją.
Jest autorką poradnika dla opiekunów pacjentów zmagających się z problematyką niewydolności oddechowej. Prowadząca w niezwykle interesujący i rzeczowy sposób przedstawiła zasady pracy z pacjentem we wczesnej fazie zdrowienia. Wskazała na potrzebę intensywnego, wczesnego oddziaływania logopedycznego w celu przywrócenia najbardziej istotnych i prymarnych funkcji życiowych człowieka wybudzonego ze śpiączki, które decydują o poprawie i jakości życia.
Tematyka, która wpisuje się w europejskie standardy zawodowe logopedów, poszerzyła zakres wiedzy o karmieniu klinicznym wyniesiony ze studiów.
Bardzo dziękujemy Pani Sabinie Kowalskiej za przeprowadzenie warsztatu, pokazanie wyjątkowego odcinka pracy neurologopedy klinicznego i podzielenie się własnymi doświadczeniami pracy z pacjentami z rurką tracheostomijną.

Wykład Sabiny Kowalskiej Wykład Sabiny Kowalskiej

Organizatorami kolejnego z cyklicznych spotkań warsztatowo-szkoleniowych, które odbyło się 27 kwietnia 2021 roku, był Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach. Dla naszego środowiska zawodowego i akademickiego było to wyjątkowe spotkanie. Prowadziła je nasza absolwentka mgr Karolina Szostek, a tematyką były: Tajemnice i możliwości ludzkiego oka – praca z Cyber-okiem. Studium przypadku dziewczynki z Zespołem Retta.
Przedstawiana wiedza, zaprezentowane przez Koleżankę umiejętności i doświadczenia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestników szkolenia. Bardzo dziękujemy Pani Karolinie za prezentację tej alternatywnej metody komunikacji, jej wyjątkowości i zakresów możliwych zastosowań. Cyber-oko? Tak, tak! Trzeba wiedzieć o wyjątkowym wspomaganiu komunikacji z osobami – potocznie – niemówiącymi.
W dniu 21 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach odbyły się warsztaty z emisji głosu, które poprowadziła mgr Ilona Klewek. Uczniom II klasy technikum została zaprezentowana tematyka z zakresu powstawania głosu oraz praktyczne ćwiczenia oddychania i fonacji, a także zalecenia profilaktyczne, które pozwalają lepiej wykorzystywać swój głos, dbać o niego izapobiegać niektórym chorobom.
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, mimo zbliżającego się dużymi krokami końca roku szkolnego.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i umiejętności zaowocują nie tylko zainteresowaniem tematyką, ale także powstaniem świadomości, że głos – bardzo ważne i bardzo eksploatowane narzędzie komunikacji – wymaga troski. Jesteśmy przekonani, że praktyczne zajęcia z pracy nad głosem mogą być inspiracją dla młodzieży do zgłębiania wiedzy z zakresu fonetyki, foniatrii, logopedii artystycznej, być może także zachętą do podjęcia studiów logopedycznych.
Spotkanie warsztatowe odbyło się w ramach promocji kierunku „Logopedia z audiologią” (Istopnia) i „Logopedii” (II stopnia) w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dzięki Panu Dyrektorowi Leszkowi Rozbickiemu oraz zaangażowaniu i pomocy w organizacji spotkania Pani mgr Małgorzaty Szymańskiej-Kruk.

Bardzo serdecznie dziękujemy!
Ilona Klewek

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH ukazała się książka Adrianny Urban zatytułowana „Struktura i język rozmowy w afazji akustyczno-mnestycznej”.
Rozprawa mgr Adrianny Urban jest monograficznym opisem zachowań językowych osoby po przebytym udarze lewej półkuli mózgu oraz analizą budowanych przez nią tekstów dialogowych. Autorka dokonuje wszechstronnego studium przypadku 69-letniej pacjentki z afazją, mając nadzieję, iż praca będzie stanowiła źródło praktycznych rad z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej w przypadku osób po incydentach neurologicznych.
Książka ponadto traktuje o fundamentalnej wartości oceny zachowań interakcyjnych, które umożliwiają zbadanie sprawności umysłowych oraz językowych i ich wzajemnych korelacji. Analiza dialogu wydaje się być zatem niezbędna w procesie programowania terapii logopedycznej lub/i neurologopedycznej. Rozpoznanie typu afazji oraz dokładne zbadanie zachowań językowych pozwala opracować zindywidualizowany program terapii w przypadku pacjentów po incydentach neurologicznych. Okładka książki Adrianny Urban „Struktura i język rozmowy w afazji akustyczno-mnestycznej

Z recenzji wydawniczej prof. Stanisława Grabiasa: Nikt poza Adrianną Urban takiej analizy nie proponował. Autorka zastosowała w nim nową metodologię badawczą wynikającą ze współczesnego opisu interakcji.

Marzec to miesiąc, który ma szczególne znaczenie dla logopedów, gdyż 6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy.
Z związku z tym świętem studentki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego pierszego roku studiów II stopnia kierunku logopedia przygotowały i poprowadziły pod kierunkiem mgr Ilony Klewek grupowe zajęcia logopedyczne dla uczniów klasy Ia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach. Studentki opowiedziały dzieciom o zawodzie logopedy i pytały je o doświadczenia związane z logopedią. Okazało się, że niektórzy uczniowie uczęszczali na zajęcia logopedyczne i miło je wspominają.
W trakcie spotkania dzieci wykonywały ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia percepcji słuchowej oraz ćwiczenia wspomagające rozwój językowy. Entuzjazm uczniów i ich zapał do pracy był tak duży, że studentki z ogromną przyjemnością przygotują dla nich kolejne zajęcia logopedyczne.
Inną niespodzianką było ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Logopeda widziany moimi oczami”. Z niecierpliwością oczekujmy na prace, które umieścimy na Facebooku. Wszystkie podjęte działania były możliwe do zrealizowania dzięki współpracy pracowników Ośrodka Logopedycznego UPH z Katolicką Szkołą Podstawową w Siedlcach i wychowawczynią klasy Ia – Panią Katarzyną Perz, której składamy serdeczne podziękowania.

Dni Otwarte w UPH w Siedlcach były doskonałą okazją do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną naszej Uczelni. W związku z tym wydarzeniem pracownicy Ośrodka Logopedycznego UPH w Siedlcach przeprowadzili warsztaty, dzięki którym przybyła młodzież oraz ich nauczyciele mieli możliwość poznania różnych obszarów zainteresowań i oddziaływań logopedycznych.
W środę, 23 marca 2022 r. dr Marta Krakowiak i mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk w czasie prowadzonego warsztatu „Słyszę, słucham, ale czy rozumiem? Metody terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego” wyjaśniły, jak to się dzieje, że przy sprawnie funkcjonującym narządzie słuchu można mieć trudności z odbiorem mowy i rozumieniem wypowiedzi innych osób. Przedstawiły objawy zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz zapoznały gości z najnowszymi narzędziami diagnozy i terapii tych trudności. Uczestnicy warsztatu mieli okazję sprawdzić, jak funkcjonuje ich słuch, uczestniczyć we fragmencie treningu Metodą Warnkego, a także wypróbować działanie słuchawek Forbrain i Soundsory.
Natomiast w czwartek 24 marca 2022 r. dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz z mgr Kamilą Bigos, w ramach Warsztatów z emisji głosu, przekonywały, że sposób oddychania, mówienia, intonowania zdradza emocje mówiącego, a czasem wskazuje na pierwsze objawy różnych stanów chorobowych. Dla osób odwiedzających Wydział Nauk Humanistycznych w tych dniach przygotowane było także stoisko, przy którym studentki studiów stacjonarnych siedleckiej logopedii (Logopedii z audiologią – studiów I stopnia oraz Logopedii – studiów II stopnia) informowały o warunkach rekrutacji, formach i zaletach studiowania u nas logopedii.
Mamy nadzieję, że pracownikom Ośrodka Logopedycznego oraz studentom logopedii udało się zaprezentować ten kierunek w zupełnie innej odsłonie – nie tylko jako naukę o trudnościach artykulacyjnych występujących u dzieci i młodzieży, czy zaburzeniach mowy pojawiających się u osób dorosłych, ale także jako dziedzinę nauki badającą i odkrywającą tajniki ludzkiego umysłu oraz wykorzystującą w diagnozie i terapii najnowsze technologie.
Ogromne zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z zakresu terapii zaburzeń komunikacji językowej wskazuje, że LOGOPEDIA to najlepszy wybór!
Dlatego zachęcamy do studiowania tego kierunku w UPH w Siedlcach!

Bardzo serdecznie dziękujemy!
Marta Krakowiak
Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

27 kwietnia 2022 roku dr Marta Krakowiak poprowadziła wykład otwarty dotyczący syndromu FAS, czyli zespołu nieprawidłowości stwierdzanych u niektórych dzieci kobiet pijących alkohol w czasie ciąży. Uszkodzenia płodu spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, a więc sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Wśród tych deficytów istotne miejsce zajmują problemy językowe, na które prelegentka zwróciła szczególną uwagę, prezentując wyniki przeprowadzonych badań.
Poruszony temat wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

Marta Krakowiak – wykład otwarty Marta Krakowiak – wykład otwarty Marta Krakowiak – okładka książki

Dzięki uprzejmości lek. med. Jarosława Dmowskiego – pracownika Ośrodka Logopedycznego UPH w Siedlcach – studenci „Logopedii z audiologią” oraz „Logopedii” UPH w Siedlcach mieli możliwość wysłuchania wykładu światowej sławy audiologa, kierownika Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. nadzw. dra hab. inż. Artura Lorensa.
Wykład odbył się 22 kwietnia 2022 roku.
Profesor Lorens podczas wystąpienia zaprezentował współczesne metody aparatownia osób zróżnymi uszkodzeniami narządu słuchu. Szczegółowo omówił ich działanie, a także sposób postępowania audiologicznego oraz rehabilitacyjnego w przypadku poszczególnych pacjentów. Bazując na swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w pracy z pacjentami implantowanymi, omówił wady i zalety implantów słuchowych. Niezwykłym przeżyciem dla słuchaczy była możliwość wysłuchania nagrań prezentujących jakość odbioru dźwięków werbalnych i niewerbalnych przez osoby zaimplantowane. Na zakończenie Prof. Lorens poinformował o najnowszych badaniach prowadzonych przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Dla pracowników Ośrodka Logopedycznego oraz studentów siedleckiej logopedii zaszczytem było goszczenie i wysłuchanie wykładu tak znanego, szanowanego i wybitnego specjalisty w zakresie audiologii.

Wykład prof. Lorensa Wykład prof. Lorensa

10 czerwca 2022 roku w Ośrodku Logopedycznym UPH odbyły się warsztaty pt. „Dwa lata mam i mówię sam”, które dla studentów Naukowego Koła Logopedycznego oraz Studenckiej Poradni Logopedycznej, działających na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, przeprowadziła Pani mgr Dagmara Rymarz – logopeda, pedagog, właścicielka gabinetu @Logobus (http://logobus.blogspot.com/) w Zamościu, w którym zajmuje się głównie diagnozą i terapią najmłodszych dzieci.
Pani Dagmara Rymarz przypomniała słuchaczkom podstawy teoretyczne dotyczące rozwoju mowy dziecka do trzeciego roku życia, po czym w praktyce zaprezentowała, w jaki sposób wspierać, stymulować oraz rozwijać kompetencję komunikacyjną i językową u najmłodszych pacjentów. Nie zabrakło ciekawych propozycji ćwiczeń, a przy tym dobrej zabawy, co pomogło wielu z nas otworzyć kolejne drzwi w przełamywaniu barier w dostępie do słowa.
Warsztaty stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nowego spojrzenia nie tylko na proces diagnostyczno-terapeutyczny naszych najmłodszych pacjentów, ale i ich rodziców, którzy niejednokrotnie potrzebują wsparcia w tej nowej dla nich sytuacji.
Serdecznie dziękujemy Prowadzącej za ciekawe warsztaty!