WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Rok 2021

DECYZJA Nr 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów kończących zajęcia z określonego modułu kształcenia, organizacji egzaminów dyplomowych i egzaminów końcowych na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik dost. cyfrowo | PDF, 218 KB) DECYZJA Nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzającym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo | PDF, 212 KB) DECYZJA Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie powołania koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ (plik dost. cyfrowo | PDF, 207 KB) DECYZJA Nr 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na kierunek logopedia z audiologią oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów i studiów podyplomowych, prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w składzie zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB)

Rok 2020

DECYZJA Nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. ustalenia liczby etatów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w jednostkach organizacyjnych Wydziału nauk Humanistycznych  (plik dost. cyfrowo | PDF, 211 KB) DECYZJA Nr 14/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Dziekańskiego  (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Dziekana nr 6/2020 w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 212 KB) DECYZJA Nr 12/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny merytorycznej oraz formalno-prawnej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 213 KB) DECYZJA Nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny merytorycznej oraz formalno-prawnej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 10/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kontaktów z mediami społecznościowymi  (plik dost. cyfrowo | PDF, 207 KB) DECYZJA Nr 9/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Pracowni Sztuki na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 8/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych zespołu ds. oceny jakości kształcenia  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania na Wydziale Nauk Humanistycznych zespołu ds. jakości kształcenia  (plik dost. cyfrowo | PDF, 210 KB) DECYZJA Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 215 KB) DECYZJA Nr 5/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 9 października 2020 w sprawie uszczegółowienia zasad kwalifikacji studentów na studia w ramach programu ERASMUS+  (plik dost. cyfrowo | PDF, 206 KB) DECYZJA Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów w Instytucie Historii na rok akademicki 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 209 KB) DECYZJA Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie trybu prowadzenia seminariów, konsultacji i dyżurów dydaktycznych oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale nauk Humanistycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021  (plik dost. cyfrowo | PDF, 213 KB)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny witryny internetowej Wydział Nauk Humanistycznych .

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki video udostępnione na witrynie nie posiadają napisów
 • Niektóre podstrony posiadają niewłaściwy kontrast,
 • Niektóre łącza nie posiadają etykiet,
 • Niektóre podstrony posiadają niewłściwą kolejność nagłówków,
 • Niektóre obrazy nie posiadają alternatywnego tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Romanem Czechem, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 18 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.


Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej działa od roku 2017 przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ośrodek ten działa na zasadach komercyjnych, zgodnie z regulaminem, który jest dostępny w siedzibie Centrum w Siedlcach.
Celem tego ośrodka jest nie tylko prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizacja szkoleń i warsztatów w tym zakresie.
W Centrum przyjmują wykwalifikowani logopedzi, którzy jednocześnie są pracownikami Ośrodka Logopedycznego oraz pracownikami badawczo-dydaktycznymi UPH w Siedlcach. W skład kadry Centrum wchodzą również specjaliści spoza uczelni. W poradni specjaliści stosują terapię najnowszymi metodami: metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr. Johansena oraz metodą Warnkego – opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Oferta Centrum adresowana jest do klientów indywidualnych oraz do zorganizowanych odbiorców: żłobków, przedszkoli, szkół itp. Z usług Centrum mogą skorzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie wraz z opiekunem prawnym. Terapia prowadzona jest w dobrze wyposażonym gabinecie logopedycznym mieszczącym się w Domu Studenta nr 4 przy ul. Żytniej 17/19.
Usługi świadczone przez Centrum są odpłatne. Sesje terapeutyczne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Jedna sesja terapeutyczna trwa 45 minut. Kiedy pacjent nie może uczestniczyć danego dnia w spotkaniu terapeutycznym, powinien powiadomić Centrum o nieobecności z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Studencka Poradnia Logopedyczna UPH – logo
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna w Ośrodku Logopedycznym prowadzona jest poprzez organizowanie indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zgłaszają się w celu usunięcia zaburzeń komunikacji językowej, poprawienia dykcji, emisji głosu itp. Z inicjatywy dr hab. Aliny Maciejewskiej, prof. UPH siedem lat temu w Ośrodku Logopedycznym została powołana Studencka Poradnia Logopedyczna UPH w Siedlcach. Członkami Poradni są studenci kierunku logopedia. Prowadzą postępowanie, które obejmuje trzy etapy: diagnozę, programowanie terapii, prowadzenie terapii według określonych standardów postępowania logopedycznego (diagnozę i terapię konsultuje i nadzoruje zawodowy logopeda). W razie potrzeby studenci prowadzoną terapię w domu pacjenta. Powierzone obowiązki wykonują w ramach wolontariatu. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w zespołach: dwie osoby – członkowie Poradni i asystent/asystenci, logopeda-konsultant. W zajęciach uczestniczą rodzice/opiekunowie Pacjentów. Wszelkie informacje na temat Pacjentów i ich rodzin są poufne. Pracownicy Ośrodka pełnią opiekę merytoryczno-organizacyjną nad działalnością Poradni.
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH (zajęcia z pacjentem)
Terapia odbywa się w Ośrodku Logopedycznym, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Gabinety logopedyczne posiadają pełne wyposażenie do diagnozy i terapii dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH – dziewczynka przy stole
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH – dziewczyna ze słuchawkami
 
Ośrodek Logopedyczny nieustannie rozwija bazę dydaktyczno-terapeutyczną Poradni. Członkowie Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH włączają się w organizacje Europejskiego Dnia Logopedy, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w ramach, których oferują bezpłatne badania przesiewowe i porady logopedyczne, a także współpracują z Siedleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Oferta SPL skierowana jest do osób z wadami wymowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz innymi problemami z zakresu emisji głosu i komunikacji.

Służymy pomocą:

 • Rodzicom, którzy pragną zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka
 • Dzieciom – niemalże od urodzenia
 • Młodzieży szkolnej i studentom
 • Dorosłym
 • Wszystkim tym, którzy pragną podnieść swoje kompetencje językowe.

Proponujemy bezpłatnie:

 • porady logopedyczne,
 • diagnozę,
 • zajęcia terapeutyczne raz w tygodniu.
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH – grupa osób
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Chcesz mówić ładnie?
Jesteśmy – czekamy – ćwiczyć pomagamy!
Odwiedź naszą Poradnię!