WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej działa od roku 2017 przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ośrodek ten działa na zasadach komercyjnych, zgodnie z regulaminem, który jest dostępny w siedzibie Centrum w Siedlcach.
Celem tego ośrodka jest nie tylko prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizacja szkoleń i warsztatów w tym zakresie.
W Centrum przyjmują wykwalifikowani logopedzi, którzy jednocześnie są pracownikami Ośrodka Logopedycznego oraz pracownikami badawczo-dydaktycznymi UPH w Siedlcach. W skład kadry Centrum wchodzą również specjaliści spoza uczelni. W poradni specjaliści stosują terapię najnowszymi metodami: metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr. Johansena oraz metodą Warnkego – opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Oferta Centrum adresowana jest do klientów indywidualnych oraz do zorganizowanych odbiorców: żłobków, przedszkoli, szkół itp. Z usług Centrum mogą skorzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie wraz z opiekunem prawnym. Terapia prowadzona jest w dobrze wyposażonym gabinecie logopedycznym mieszczącym się w Domu Studenta nr 4 przy ul. Żytniej 17/19.
Usługi świadczone przez Centrum są odpłatne. Sesje terapeutyczne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Jedna sesja terapeutyczna trwa 45 minut. Kiedy pacjent nie może uczestniczyć danego dnia w spotkaniu terapeutycznym, powinien powiadomić Centrum o nieobecności z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach
pasja, profesjonalizm, misja…

Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach funkcjonuje na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach od 1995 roku.
Nadrzędnym celem działalności Ośrodka jest upowszechnianie wiedzy z zakresu: zaburzeń mowy, słuchu i głosu, a także poprawności językowej, trudności w czytaniu i pisaniu. Działamy w naszym środowisku akademickim i regionie siedleckim, ale również organizujemy współpracę z innymi ośrodkami akademickimi, podejmujemy działania umożliwiające wymianę doświadczeń zawodowych, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania logopedycznego. Dbamy także o integrację środowiska zawodowego logopedów w regionie.

Przez lata dominującym zadaniem Ośrodka Logopedycznego było opracowanie innowacyjnego programu kształcenia językowego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu (lektorat języka polskiego, terapia logopedyczna) i jego realizacja. W tym czasie nasza uczelnia, jako pierwsza w Polsce, prowadziła program kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły wyższej.

Dzięki staraniom dr hab. Aliny Maciejewskiej zostały urządzone dwa pomieszczenia do terapii logopedycznej oraz sale dydaktyczne, które umożliwiają obserwacje prowadzonych w nich zajęć. Sukcesywne wyposażanie Ośrodka w pomoce diagnostyczno-terapeutyczne pozwoliło na stworzenie solidnej bazy dydaktycznej i zaowocowało powołaniem najpierw specjalności język polski z logopedią na kierunku filologia polska, a obecnie studiów licencjackich na kierunku logopedia z audiologią i magisterskich na kierunku logopedia). Baza umożliwia prowadzenie działalności diagnostyczno-terapeutycznej.
Jest ona realizowana w Studenckiej Poradni Logopedycznej, w której studenci logopedii zdobywają doświadczenia zawodowe w trakcie studiów, i w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej, w której specjalistyczną diagnozę i terapię (min. z wykorzystaniem najnowszych metod do badania zaburzeń przetwarzania słuchowego) prowadzą pracownicy Ośrodka. Na podstawie doświadczeń oraz zebranej bazy materiałowej powstawały różne publikacje naukowe (rozprawy doktorskie, habilitacyjne), dyplomowe (również osób spoza naszej uczelni). Pracownicy Ośrodka prowadzą również badania naukowe (w tym wyznaczane podejmowanymi tematami badawczymi).

Struktura i skład osobowy Ośrodka Logopedycznego UPH w Siedlcach
Pracownicy etatowi
 • prof. dr hab. Stanisław Grabias – Mistrz, „Profesor profesorów”, animator seminariów naukowych w naszym Ośrodku (około 30 spotkań), promotor i recenzent habilitacji i doktoratów z zakresu językoznawstwa i logopedii oraz setek prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych. Przez wiele lat Przewodniczący Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Rektor Wyższej Szkoły Hum. w Sandomierzu, wieloletni kierownik Zakładu Logopedii UMCS, autor licznych i niezwykle cenionych publikacji z zakresu językoznawstwa, logopedii, w tym jedynego w języku polskim podręcznika socjolingwistyki: „Język w zachowaniach społecznych” (3 wyd., 4 poprawione i uzupełnione).
 • dr hab. Alina Maciejewska, prof. uczelni – organizatorka i pierwszy kierownik Ośrodka Logopedycznego, autorka programów i wieloletni kierownik studiów podyplomowych: Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Podyplomowych Studiów Logopedycznych, Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (członek Zarządu Głównego w minionych kadencjach), członek Towarzystwa Kultury Języka (członek Zarządu Głównego w minionych kadencjach), członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Od wielu kadencji członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Organizatorka i pierwsza przewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, założycielka i pierwszy opiekun Studenckiego Naukowego Koła Logopedycznego, organizatorka i pierwszy opiekun Studenckiej Poradni Logopedycznej, inicjatorka i współorganizatorka Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej.
 • dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – adiunkt, opiekun Naukowego Studenckiego Koła Logopedycznego, kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych, obecnie przewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członek Zarządu Głównego PTL, a także członek Towarzystwa Kultury Języka.
 • dr Natalia Sosnowska – językoznawca, neurologopeda (współpracownik) – kierownik Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej UPH w Siedlcach, członek Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Żywego Słowa, członek Komisji Języka w Mediach przy Radzie Języka Polskiego (2008-2011).
 • mgr Adrianna Urban – asystent, doktorantka UMCS w Lublinie, opiekun Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH w Siedlcach, sekretarz Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członek Towarzystwa Kultury Języka.
 • mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – asystent, opiekun Koła Naukowego Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas”, wiceprzewodnicząca Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członek Towarzystwa Kultury Języka.
Współpracownicy
 • dr Marta Krakowiak – współpracownik etatowy
 • dr nauk med. Jerzy Barycki, neurolog – współpracownik etatowy
 • lek. med. Jarosław Dmowski, otolaryngolog – współpracownik etatowy
 • mgr Ilona Klewek – współpracownik etatowy
Inne osoby współpracujące
mgr Renata Biardzka, mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska, mgr Hanna Kasperowicz, lek. med. Elżbieta Kowalczuk (neonatolog), mgr Iwona Kubiak, mgr Izabella Leśniczuk, mgr Justyna Lipińska-Pochylska, mgr Aldona Nowicka, mgr Monika Polak, mgr Zofia Skrzymowska, lek. med. Dorota Sznajder-Borkowska (psychiatra), mgr Gabriela Strąk, mgr Hanna Szkup, mgr Anna Szyszkowska, mgr Beata Wasilewicz, mgr Joanna Węglarska-Struczk
Podjęte prace i dotychczasowe osiągnięcia Ośrodka Logopedycznego UPH w Siedlcach
 1. Powołanie Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 2. Organizacja i prowadzenie podyplomowych studiów: Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu (edycja zamknięta), Podyplomowych Studiów Logopedycznych, Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.
 3. Organizacja cyklicznych logopedycznych konferencji naukowych.
 4. Organizacja regularnych spotkań naukowych – seminarium prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa oraz warsztatów, kursów i szkoleń dla studentów i logopedów z regionu.
 5. Współpraca z wybitnymi osobowościami naukowymi z innych ośrodków naukowych.
 6. Integracja środowiska zawodowego logopedów z regionu, działalność Siedleckiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, organizacja spotkań wyjazdowych w placówkach regionalnych.
 7. Opieka nad studenckimi kołami naukowymi: Naukowym Kołem Logopedycznym, Kołem Naukowym Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas”.
 8. Współpraca z katolickim radiem „Podlasie” (upowszechnianie wiedzy z zakresu logopedii).
 9. Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Uniwersytecie Dziecięcym.
 10. Logopedyczna działalność diagnostyczno-terapeutyczna na rzecz środowiska regionalnego (opieka nad działalnością Studenckiej Poradni Logopedycznej, prowadzenie zajęć diagnostyczno-terapeutycznych w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej).
 11. Organizacja warsztatów z „Emisji głosu i dykcji” dla studentów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych.
 12. Prace naukowo-badawcze (realizacja tematów statutowych, zdobywanie stopni i tytułów naukowych oraz zawodowych).
 13. Udział w projektach naukowych:
  • „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15) zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2017–2018).
  • „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI” w ramach projektu nt. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2020-2023).
Nasze monografie
okładka książki – Wyraz w języku i tekście okładka książki – Między znakami między słowami okładka książki – Analogia w języku i umyśle
okładka książki – Język w zachowaniach społecznych okładka książki – Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu okładka książki – Znak językowy w pejzażu semiotycznym
okładka książki – Conversatoria Linguistica VI/2012 Conversatoria Linguistica XI/2017
Ośrodek Logopedyczny UPH w Siedlcach prowadzi działalność w trzech płaszczyznach
1. Dydaktycznej
 • Organizacja procesu kształcenia na studiach stacjonarnych: opracowanie efektów i programów dla kierunków: „Filologia polska z/s język polski z logopedią”, „Logopedia z audiologią” I stopnia, „Logopedia” II stopnia oraz dla studiów podyplomowych: opracowanie efektów i programów „Podyplomowych Studiów Logopedycznych”, „Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka”.
 • Prowadzenie zajęć w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów w ramach dyscypliny językoznawstwo/logopedia w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na kierunkach: Filologia polska z/s język polski z logopedią (studia I i II stopnia), Logopedia z audiologią (studia I stopnia), Logopedia (studia II stopnia); w Instytucie Pedagogiki (na kierunkach: Pedagogika specjalna, Pedagogika ze specjalnością: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna); na studiach podyplomowych: Podyplomowe Studia Logopedyczne, Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 • Sprawowanie opieki naukowo-metodycznej nad licznymi pracami licencjackimi, magisterskimi i dyplomowymi.
 • Realizowanie specjalistycznych zajęć dla studentów z niepełnosprawnościami: „Terapia logopedyczna dla studentów z niepełnosprawnością słuchu i innymi problemami komunikacyjnymi” oraz „Lektorat z języka polskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się”.
 • Stwarzanie możliwości rozwoju i działalności naukowej studentom w naukowych kołach studenckich:
  • Naukowe Koło Logopedyczne (opiekun dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz),
  • Koło Naukowe Osób z Wadą Słuchu „Knows Surditas” – do niedawna jedyne w Polsce (opiekun mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk).
2. Naukowej
 • Prace badawcze pracowników Ośrodka Logopedycznego koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozwojem mowy dziecka, trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami językowymi i komunikacyjnymi osób z uszkodzonym słuchem (badanie językowego obrazu świata, sprawności narracyjnych, kompetencji językowej i komunikacyjnej, rozumienia tekstów), zaburzeniami mowy w autyzmie, zaburzeniami komunikacji językowej w wieku dorosłym i senioralnym oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zgromadzony został obszerny korpus tekstów, który jest wykorzystywany w dydaktyce i prowadzonych badaniach języka dziecka, młodzieży, trudności językowych osób z uszkodzonym słuchem i osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu (przygotowywane rozprawy doktorskie, habilitacyjne, artykuły, referaty oraz prace popularnonaukowe). W naszym Ośrodku intensywnie rozwijają się badania przetwarzania słuchowego i ich wpływu na specyficzne i niespecyficzne zaburzenia mowy.
 • Projekty naukowe. Pracownicy Ośrodka w okresie od 05.02.2017 r. do 30.05.2018 r. brali udział w projekcie nt. „Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach” (nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15), który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W ramach projektu prowadzone były warsztaty, superwizje, naukowe zespoły specjalistyczne (m.in. do spraw dyslalii i alalii, głuchoty i niedosłuchu), organizowane były wyjazdy studyjne, m.in. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach, Domu Opieki w Siedlcach – „Dom nad Stawami”.
  W latach 2020–2023 pracownicy Ośrodka Logopedycznego rozpoczęli realizację zadania w ramach projektu pn. „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  Jego celem jest przygotowanie kadry, bazy, pomocy do kształcenia sprawności językowych i komunikacyjnych osób niepełnosprawnych i wspomaganie środowiska społecznego w działaniach umożliwiających swobodny i pełny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym.
3. Współpracy na rzecz społeczności akademickiej i siedleckiej oraz integracji
środowiska zawodowego logopedów

Studencka Poradnia Logopedyczna UPH
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna w Ośrodku Logopedycznym prowadzona jest poprzez organizowanie indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zgłaszają się w celu usunięcia zaburzeń komunikacji językowej, poprawienia dykcji, emisji głosu itp. Z inicjatywy dr hab. Aliny Maciejewskiej, prof. UPH siedem lat temu w Ośrodku Logopedycznym została powołana Studencka Poradnia Logopedyczna UPH w Siedlcach. Członkami Poradni są studenci kierunku logopedia. Prowadzą postępowanie, które obejmuje trzy etapy: diagnozę, programowanie terapii, prowadzenie terapii według określonych standardów postępowania logopedycznego (diagnozę i terapię konsultuje i nadzoruje zawodowy logopeda). W razie potrzeby studenci prowadzoną terapię w domu pacjenta. Powierzone obowiązki wykonują w ramach wolontariatu. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w zespołach: dwie osoby – członkowie Poradni i asystent/asystenci, logopeda-konsultant. W zajęciach uczestniczą rodzice/opiekunowie Pacjentów. Wszelkie informacje na temat Pacjentów i ich rodzin są poufne. Pracownicy Ośrodka pełnią opiekę merytoryczno-organizacyjną nad działalnością Poradni.
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH (zajęcia z pacjentem)
Terapia odbywa się w Ośrodku Logopedycznym, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Gabinety logopedyczne posiadają pełne wyposażenie do diagnozy i terapii dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH dziewczyna przy stole
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH dziewczyna ze słuchawkami
 
Ośrodek Logopedyczny nieustannie rozwija bazę dydaktyczno-terapeutyczną Poradni. Członkowie Studenckiej Poradni Logopedycznej UPH włączają się w organizacje Europejskiego Dnia Logopedy, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w ramach, których oferują bezpłatne badania przesiewowe i porady logopedyczne, a także współpracują z Siedleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Oferta SPL skierowana jest do osób z wadami wymowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz innymi problemami z zakresu emisji głosu i komunikacji.

Służymy pomocą:

 • Rodzicom, którzy pragną zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka
 • Dzieciom – niemalże od urodzenia
 • Młodzieży szkolnej i studentom
 • Dorosłym
 • Wszystkim tym, którzy pragną podnieść swoje kompetencje językowe.

Proponujemy bezpłatnie:

 • porady logopedyczne,
 • diagnozę,
 • zajęcia terapeutyczne raz w tygodniu.
Studencka Poradnia Logopedyczna UPH
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Chcesz mówić ładnie?
Jesteśmy – czekamy – ćwiczyć pomagamy!
Odwiedź naszą Poradnię!