Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:
▪ w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie → historia
▪ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie → nauki o bezpieczeństwie
Otwarcie przewodu doktorskiego
wykaz dokumentów do otwarcia przewodu doktorskiego
Złożenie rozprawy doktorskiej
Kandydat składa w dziekanacie rozprawę doktorską w czterech wydrukowanych egzem­plarzach oraz jedną w wersji elektronicznej (zapisaną na płycie CD/DVD w formacie PDF, scaloną w jeden plik) wraz ze sporządzonymi w formie papierowej streszczeniami w języku polskim i angielskim.
Kandydat sporządza opis rozprawy i przedstawia w wersji papie­rowej oraz elektroni­cznej (na tej samej płycie co rozprawa dok­tor­ska, w od­dzielnym pliku)
Autor rozprawy doktorskiej udziela UPH – w formie pisemnej – nie­od­pła­tnej licencji niewyłącznej na umieszczenie wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej w Repozytorium UPH zgodnie z oświadczeniem
Do przedstawionej rozprawy kandydat dołącza:
→ oświadczenie o oryginalności rozprawy
→ pisemną opinię promotora dotyczącą rozprawy
→ oświadczenie promotora
Egzaminy doktorskie
Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i ty­tu­le naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1789 z póź­niejszymi zmianami), kandydat ma obowiązek zdać egzaminy doktorskie w zakresie:
 • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
 • dyscypliny dodatkowej – do wyboru:
  1. ekonomia,
  2. filozofia,
  3. historia (nie dotyczy osób z otwartym przewodem doktorskim w tej dyscyplinie),
  4. nauki o polityce,
  5. pedagogika,
  6. socjologia.
 • obcego języka nowożytnego do wyboru:
   → język angielski
   → język niemiecki
   → język rosyjski
Podstawa prawna
 • Dziennik Ustaw z dnia 27 września 2017 roku o stopniach naukowych i tytule nau­ko­wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017, poz. 1789),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w prze­wo­dzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o na­da­nie tytułu profesora (Dz.U. 2018, poz. 261).
Wszelkich informacji udziela:
mgr Dorota Skibniewska
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
pokój nr 1.56 | tel. (25) 643-18-16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
terminy przyjęć interesantów