1. Prowadzone na kierunku historia studia dokto­ranckie umożliwiają uzyskanie stop­nia doktora nauk humanistycznych w dy­scypli­nie historia.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mają charakter stacjonarny.
 3. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. zdobywanie przez doktorantów wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu historii, z uwzglę­dnieniem najnowszych osiągnięć nau­kowych;
  2. pogłębianie kompetencji warsztatowych i przy­­gotowanie do prowadzenia samo­dziel­­nych ba­dań naukowych;
  3. przygotowanie do aktywnego udziału w życiu naukowym poprzez prezento­wanie wyników swoich badań w formie wystą­pień na konfe­ren­cjach naukowych i publi­kacji;
  4. realizacja zasady jedności nauki i naucza­nia, wyrażająca się przygotowaniem do wykony­wania zawodu nauczyciela akade­mickiego;
  5. rozwijanie umiejętności współpracy nau­­kowej z zespołami badawczymi w Polsce i za granicą.
 1. Studia doktoranckie prowadzone są na kierunku bezpieczeństwo narodowe i umo­żliwiają uzy­ska­nie stopnia naukowego doktora nauk społecz­nych w dyscyplinie nauki o bez­pieczeń­stwie.
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata i mają charakter stacjonarny. Zajęcia odbywają się w środy dla poszczególnych roczników zgodnie z planem studiów.
  W trakcie pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci zdobywają najnowszą wiedzę z me­to­do­logii badań, dydaktyki oraz dyscypliny pod­sta­wowej i osiągają kom­petencje do otwarcia przewodu doktorskiego oraz organizowania badań.
  W trakcie trzeciego roku studiów doktoranci pogłębiają wiedzę z dyscypliny podstawowej i dodatkowej oraz języka nowożytnego, prowadzą badania naukowe i doskonalą umiejętności dy­dak­tyczne.
  Czwarty rok studiów
  przeznaczony jest na zakończenie badań i opisanie ich wyników w formie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem pro­mo­tora.
 3. Celem studiów doktoranckich jest:
  1. wyposażenie w wiedzę na poziomie zaawansowanym, umożli­wiającym orientację w możliwie szerokim zakresie dyscypliny oraz jej miejsca w dziedzinie nauk spo­łecznych;
  2. przygotowanie do pracy o charakterze bada­wczym w naukach o bezpieczeń­stwie;
  3. przygotowanie do wykonywania zawodu nau­czyciela akademickiego;
  4. przygotowanie do prowadzenia samo­dziel­­nych badań naukowych (w tym także poza jednostką prowa­dzącą kształcenie), współ­pracy naukowej w zes­połach ba­daw­­czych, w tym również między­­na­rodowych;
  5. kształtowanie kompetencji społecznych wła­ści­wych pracownikom nauki.
Rekrutacja na rok akademicki
 • Uchwała Nr 23/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia.
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/2017

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz – do wglądu – suplement lub indeks,
  • 2 fotografie (jedna zgodna z wymogami przy wydawaniu dowo­dów osobistych, druga w formacie 4,5x6,5 cm),
  • kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość (poświadczoną za zgodność z ory­gi­nałem przez osobę przyjmującą dokumenty).
  Termin składania dokumentów:
  • w sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
   (pokój 2.40 | tel. (25) 643-18-63/62)
  • w sekretariacie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
   (pokój 2.17 | tel. (25) 643-18-47)
  Egzaminy wstępne (kolokwium kwalifikacyjne):

studia I stopnia | studia II stopnia | studia podyplomowe

back 2 top