Ogłoszenia

Posiedzenie Rady Wydziału

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Rady Wydziału (sala 1.6, ul. Żytnia 39).

Zaświadczenia dla studentów/doktorantów

Informujemy, iż od 20 listopada 2017 roku wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów będą wydawane na → pisemny wniosek (za potwierdzeniem odbioru).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

29 listopada 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej → mgra Sebastiana Niedzwieckiego.

Zmiana terminów przyjęć doktorantów

Od 2 października 2017 roku ulegają zmianie → godziny przyjęć doktorantów (studia III stopnia).

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania doro­bku piśmienniczego naukowego pracowników, dok­to­rantów i studentów UPH zostały określone w → Zarządzeniu Nr 69/2017 Rektora z dnia 17 lipca 2017 roku.

Ustawa 2.0 – i co dalej?
List wicepremiera Jarosława Gowina

Oferta stypendialna → DAAD 2017/2018
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki

Praktyki i staże w NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do udziału w praktykach i stażach

Lista punktowanych czasopism naukowych 2016

MNiSW opublikowało → wykaz czasopism nau­ko­wych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule.