Ogłoszenia
Posiedzenie Rady Wydziału
Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Rady Wydziału (sala nr 1.6, ul. Żytnia 39).
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
15 stycznia 2019 roku o godz. 1300 w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej → mgra Bogdana Karwowskiego.
Zaświadczenia dla studentów/doktorantów
Informujemy, iż wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów są wydawane na pod­sta­wie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem od­bio­ru).
WOT
Nowy projekt „Masz staż!
Humaniści na współ­czesnym rynku pracy”
Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Polonistyki i Neofilologii oraz studentów kierunku Bez­pie­czeń­stwo Narodowe (In­sty­tut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), w tym osób niepełno­spraw­nych (posiadających orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­ności); studentów posia­da­ją­cych stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0); studentów posiadających stypendia socjalne; osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), które z własnej ini­cja­ty­wy zgłoszą chęć odbycia stażu.
1. Czas realizacji projektu: 01.12.2017–30.09.2019.
2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kie­run­ków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH.
Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez ucze­stni­ctwo w stażach, które nie są formą uwzglę­dnio­ną w toku kształcenia w/w kierunków.
3. Projekt skierowany jest do 130 studentów osta­tniego roku studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­nar­nych.
4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego ucze­stnika (nie mniej niż 20 godzin pracy ty­go­dnio­wo). Okres trwania stażu nie może prze­kro­czyć 9 ty­god­ni.
Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

Z poważaniem,
Maria Długołęcka-Pietrzak
Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania pu­bli­kacji pracowników, dok­­to­­rantów i studentów UPH określa → Zarządzenie Rektora Nr 69/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku.

Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do uczestnictwa w praktykach i stażach