WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z życia wydziału

warsztaty z języka polskiego dla cudzoziemców

Koło Naukowe Polonistów, przy wsparciu Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej oraz Biura Obsługi Studentów Międzynarodowych Welcome Center, zorganizowało
warsztaty z języka polskiego dla cudzoziemców, studentów z wymiany Erasmus+


Podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z I LO w Węgrowie

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor I Liceum Ogólno­kształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Pani Ewa Dmowska podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu humanistycznym i zbliżonym profilu kształcenia – uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach) z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszym Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Umowa będzie realizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturo­znawstwa.

Poezje i szkice o poezji Mili Elin – okładka książki

„Poezje i szkice o poezji” Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej lsty Elinówny do Juliana Przybosia.

podpisanie porozumienia o współpracy z ZSP nr 1 w Siedlcach

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół Ponad­gimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Jerzy Kopański podpisali umowę o współpracy w dziedzinie dydaktyki i nauki.
W ramach umowy, UPH będzie sprawować pieczę naukową i dydaktyczną nad uczniami ZSP nr 1 realizującymi program historii w za­kresie rozszerzonym – uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach realizo­wanych w naszym Instytucie Historii. Umowa będzie realizowana przez Instytut Historii.
Struktura wydziału
Ogłoszenia
Informacja o pracy dziekanatu

Szczegółowe informacje o pracy dziekanatu – terminarz przyjęć interesantów, dane kontaktowe etc.


Dziekanat WNH – w soboty – będzie czynny w terminach zjazdów:
rok 2022 → 29-30 stycznia

Do 30 stycznia br. trwają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych
Informacja dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Dostępny jest test on-line ze szkolenia bibliotecznego.
W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego należy do 14 lutego 2022 roku do godziny 10:00 rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie USOS.
Osoby, które nie zaliczyły testu proszone są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG:
infobib@uph.edu.pl  |  tel. (25) 643 17 48

test zaliczeniowy online
Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022 Informacja w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 1 grudnia 2021 r. PISMO OKÓLNE Nr 13/2021 Instrukcja dla studentów i pracowników dot. COVID-19 Informacja Rektora dotycząca trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Pozostałe ogłoszenia

Kierunki studiów