• Rejestracja elektroniczna w IRK
  • oferta → kierunki studiów na Wydziale Humanistycznym
  • oferta studiów podyplomowych
  • oferta studiów podyplomowych

Ogłoszenia
Uwaga!
Informujemy, iż w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2018 roku dziekanat studiów doktoranckich bę­dzie nieczynny.
Powyższe dotyczy również dziekanatu WH.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

23 maja br. o godz. 1200 w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.11), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej → mgra inż. Waldemara Sacharczuka.

WOT

Posiedzenie Rady Wydziału

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Rady Wydziału (sala 1.6, ul. Żytnia 39).

Antologia twórczości studentów WH

Antologia twórczości studentów WHOgłaszamy nabór tekstów do tomu prezentującego twór­czość literacką stu­den­tów Wy­dzia­łu Huma­ni­sty­cznego. Jest to dos­ko­na­ła okazja do debiutu lub za­pre­zen­towania szerszej publi­czno­ści własnych utwo­rów. Utwory – poezja (max. 5 wierszy), proza (max. 15 stron maszynopisu) – prosimy przysyłać do końca kwietnia 2018 roku do dr. Romana Bobryka → bobrykr(at)uph.edu.pl.
Redaktorzy zastrzegają sobie prawo oceny i wy­bo­ru tekstów.

Nowy projekt „Masz staż!
Humaniści na współ­czesnym rynku pracy”

Informacje o projekcie
Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Inter­dy­scy­plinarnych oraz studentów kierunku Bez­pie­czeń­stwo Narodowe (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), w tym osób niepełno­spraw­nych (posiadających orzeczenie o nie­peł­no­spraw­ności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0); studentów posiadających stypendia socjalne; osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

1. Czas realizacji projektu: 01.12.2017–30.09.2019.
2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kie­run­ków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH. Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.
3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­narnych.
4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy ty­go­dnio­wo). Okres trwania stażu nie może prze­kro­czyć 9 tygodni.
Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

Z poważaniem,
Maria Długołęcka-Pietrzak
Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH

Zaświadczenia dla studentów/doktorantów

Informujemy, iż wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów są wydawane na pod­sta­wie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem odbioru).

Zmiana terminów przyjęć doktorantów

Od 2 października 2017 roku ulegają zmianie → godziny przyjęć doktorantów (studia III stopnia).

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania do­ro­­bku piśmienniczego naukowego pracowników, dok­­to­­rantów i studentów UPH zostały określone w → Zarządzeniu Nr 69/2017 Rektora z dnia 17 lipca 2017 roku.

Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

Ustawa 2.0 – i co dalej?
List wicepremiera Jarosława Gowina

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki

Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do udziału w praktykach i stażach