WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


warsztaty z języka polskiego dla cudzoziemców

Koło Naukowe Polonistów, przy wsparciu Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej oraz Biura Obsługi Studentów Międzynarodowych Welcome Center, zorganizowało
warsztaty z języka polskiego dla cudzoziemców, studentów z wymiany Erasmus+


Podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z I LO w Węgrowie

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor I Liceum Ogólno­kształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Pani Ewa Dmowska podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu humanistycznym i zbliżonym profilu kształcenia – uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach) z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych realizowanych w naszym Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.
Umowa będzie realizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturo­znawstwa.

Poezje i szkice o poezji Mili Elin – okładka książki

„Poezje i szkice o poezji” Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej lsty Elinówny do Juliana Przybosia.

podpisanie porozumienia o współpracy z ZSP nr 1 w Siedlcach

JM Rektor prof. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół Ponad­gimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Jerzy Kopański podpisali umowę o współpracy w dziedzinie dydaktyki i nauki.
W ramach umowy, UPH będzie sprawować pieczę naukową i dydaktyczną nad uczniami ZSP nr 1 realizującymi program historii w za­kresie rozszerzonym – uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach realizo­wanych w naszym Instytucie Historii. Umowa będzie realizowana przez Instytut Historii.

czasopismo Conversatoria Litteraria

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo CONVERSATORIA LITTERARIA zostało zamieszczone w powyższym wykazie i uzyskało 20 punktów.
Zapraszamy do publikacji!

Redakcja czasopisma CONVERSATORIA LITTERARIA