• Rejestracja elektroniczna w IRK
  • oferta → kierunki studiów na Wydziale Humanistycznym
  • oferta studiów podyplomowych
  • oferta studiów podyplomowych

Ogłoszenia

Posiedzenie Rady Wydziału

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Rady Wydziału (sala 1.6, ul. Żytnia 39).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

6 czerwca 2018 roku o godz. 1400 w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 (sala nr 1.6), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej → mgra Ryszarda Andrzeja Jakubczaka.
Stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla cudzoziemców
Szanowni Państwo,
informujemy, iż Wydział Humanistyczny Uni­wer­sy­tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dysponuje dwoma 3-miesięcznymi stypendiami dla młodych badaczy z zagranicy, do wykorzystania w 2018 roku (w ramach programu stypendialnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO). Ogłaszamy kon­kurs dla kandydatów, którzy chcieliby odbyć staż badawczy na naszej uczelni.
Tutaj znajdują się → warunki uczestnictwa.
Dokumenty konkursowe:
formularz stypendialny (MS Word)
→ referencje dwóch osób (imię, nazwisko, tytuł na­u­kowy i adres), które mogą potwierdzić kwalifikacje kandydata należy składać do 21 maja 2018 jako skan na adres dejnekab(at)uph.edu.pl oraz przesłać pocztą na adres: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 25 maja 2018.
Osobą odpowiedzialną za program stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.
WOT

Nowy projekt „Masz staż!
Humaniści na współ­czesnym rynku pracy”

Informacje o projekcie
Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Inter­dy­scy­plinarnych oraz studentów kierunku Bez­pie­czeń­stwo Narodowe (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), w tym osób niepełno­spraw­nych (posiadających orzeczenie o nie­peł­no­spraw­ności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0); studentów posiadających stypendia socjalne; osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

1. Czas realizacji projektu: 01.12.2017–30.09.2019.
2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kie­run­ków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH. Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.
3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­narnych.
4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy ty­go­dnio­wo). Okres trwania stażu nie może prze­kro­czyć 9 tygodni.
Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

Z poważaniem,
Maria Długołęcka-Pietrzak
Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH

Zaświadczenia dla studentów/doktorantów

Informujemy, iż wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów są wydawane na pod­sta­wie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem odbioru).

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania do­ro­­bku piśmienniczego naukowego pracowników, dok­­to­­rantów i studentów UPH zostały określone w → Zarządzeniu Nr 69/2017 Rektora z dnia 17 lipca 2017 roku.

Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

Ustawa 2.0 – i co dalej?
List wicepremiera Jarosława Gowina

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki

Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do udziału w praktykach i stażach