• Rejestracja kandydatów
  • oferta → kierunki studiów I stopnia
  • oferta → kierunki studiów II stopnia
  • oferta studiów doktoranckich
  • oferta → studia podyplomowe
  • oferta → studia podyplomowe

Ogłoszenia
Informujemy, że w dniach 16 lipca – 3 sierpnia br. dziekanat studiów doktoranckich bę­dzie nie­czynny.
Posiedzenie Rady Wydziału
Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 19 września 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału (sala nr 1.6, ul. Żytnia 39).
Zmiana godzin pracy dziekanatu
Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminów przyjęć interesantów przez pracowników dziekanatu Wy­dzia­łu Humanistycznego → zobacz terminarz.
Stypendia ministra dla doktorantów
Zaświadczenia dla studentów/doktorantów
Informujemy, iż wszel­kie zaświadczenia dotyczące studentów/dok­to­ran­tów są wydawane na pod­sta­wie → pisemnego wniosku (za po­twierdzeniem od­bio­ru).
Stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla cudzoziemców
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ofertę konkursową informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna kandydatów na stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO na Wydziale Hu­ma­ni­stycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma­ni­sty­cznego w Siedlcach w roku 2018, na posiedzeniu w dniu 23 maja br. zakwalifikowała na listę główną dwoje kandydatów:
1. Volha Kavalchuk z Brzeskiego Państwowego Uni­wersytetu im. A.S. Puszkina na Białorusi (do od­by­cia stażu w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii);
2. Tatiana Kuźmina z Krasnorajskiej Akademii Mu­zy­ki i Tańca w Rosji (do odbycia stażu w Instytucie Hi­sto­rii i Stosunków Międzynarodowych).
Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium na trzymiesięczny staż na Wydziale Humanistycznym w UPH należy do Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Osobą odpowiedzialną za program stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.
WOT

Nowy projekt „Masz staż!
Humaniści na współ­czesnym rynku pracy”

Informacje o projekcie
Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Inter­dy­scy­plinarnych oraz studentów kierunku Bez­pie­czeń­stwo Narodowe (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), w tym osób niepełno­spraw­nych (posiadających orzeczenie o nie­peł­no­spraw­ności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0); studentów posiadających stypendia socjalne; osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

1. Czas realizacji projektu: 01.12.2017–30.09.2019.
2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kie­run­ków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH. Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.
3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­narnych.
4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy ty­go­dnio­wo). Okres trwania stażu nie może prze­kro­czyć 9 tygodni.
Dofinansowanie projektu z UE: 496 187,97

Z poważaniem,
Maria Długołęcka-Pietrzak
Biuro Projektu / Dział Rozwoju UPH

Projekt „Rozwój kompetencji nauczycieli akade­mic­kich UPH”

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rozpoczął realizację pro­je­ktu → „Rozwój kompetencji nauczycieli aka­de­mi­ckich UPH w Siedlcach”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope­ra­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest nabycie przez 80 pra­cowników naukowo-dydaktycznych i dyda­ktycz­nych dodatkowych kompetencji dydaktycznych.

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania do­ro­­bku piśmienniczego naukowego pracowników, dok­­to­­rantów i studentów UPH zostały określone w → Zarządzeniu Nr 69/2017 Rektora z dnia 17 lipca 2017 roku.

Oferta stypendialna → DAAD
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki

Praktyki i staże w NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza
do udziału w praktykach i stażach