Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • bezpieczeństwo państwa
 • wywiad konkurencyjny
Bezpieczeństwo narodowe (studia w języku angielskim)
National security (studies in English)
studia stacjonarne/full-time programme
 • polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie/euroatlantic policy and security
 • wywiad konkurencyjny/business intelligence
Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni
 • służby bezpieczeństwa wewnętrznego
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • edukacja artystyczna
 • wczesne nauczanie języka obcego
Filologia
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
  (o przyjęcie mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie)
 • język angielski w biznesie z translatoryką
Filologia polska
studia stacjonarne
 • filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym
 • język polski z logopedią
  (warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest u­koń­cze­nie studiów pierw­sze­go stopnia tego kierunku i specjalności)
 • komunikacja społeczna i praca wydawnicza
 • specjalność nauczycielska
Historia
studia stacjonarne
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  (wymagane są upra­w­nie­nia do nauczania na II etapie edukacyjnym lub wyższym – kierunek nauczania dowolny)
 • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy histo­rycz­nej
 • współczesne stosunki międzynarodowe
Kryminologia
studia stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • edukacja wieku dziecięcego
 • profilaktyka społeczna
Pedagogika specjalna
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • socjoterapia
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka