WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Wydział Nauk Humanistycznych jest jedną z najstarszych jednostek organizacyjnych siedleckiej Uczelni. Pod nazwą „Wydział Humanistyczny” został on utworzony w 1971 roku w ramach powstałej dwa lata wcześniej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (WSN).
Od roku 2019 funkcjonuje nazwa Wydział Nauk Humanistycznych. więcej o historii
Obecnie na Wydziale funkcjonują dwa instytuty: Instytut Historii oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, także Pracownia Sztuki.
Kształcimy doktorantów i studentów na pięciu kierunkach: filologii polskiej, filologii, historii, logopedii (z audiologią) oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Pracownicy naukowi Wydziału prowadzą badania indywidualne i zespołowe w następujących dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo. Także nauczyciele akademiccy, realizujący zajęcia na studiach praktycznych: logopedia (z audiologią) i edukacja artystyczna, zajmują się pracą badawczą z tego zakresu.