WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Doskonalenie jakości kształcenia jest rozumiane jako nieustające dążenie do osiągania przez wszystkich odbiorców oferty dydaktycznej możliwie najwyższych wyników kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stosownych do określonych warunków społeczno-ekonomicznych, przy stałym wzmacnianiu potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH jest spójny z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawartym w: Rozwiązania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia zakładają wnikliwą analizę procesu kształcenia zmierzającą do zapewnienia wysokiej jego jakości, systematyczną ewaluację tego procesu opartą na zobiektywizowanych zasadach oraz formułowaniu kierunków i sposobów jego realizacji i poprawy.