WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Doskonalenie jakości kształcenia jest rozumiane jako nieustające dążenie do osiągania przez wszystkich odbiorców oferty dydaktycznej możliwie najwyższych wyników kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stosownych do określonych warunków społeczno-ekonomicznych, przy stałym wzmacnianiu potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości i Doskonalenia Kształcenia na Wydziale Hu­ma­ni­stycznym UPH jest spójny z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przyjętym Uchwałą nr 1/2015 Senatu UPH z dnia 14 stycznia 2015 r.
Rozwiązania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia zakładają wnikliwą analizę procesu kształcenia zmierzającą do zapewnienia wysokiej jego jakości, systematyczną ewaluację tego procesu opartą na zobiekty­wizo­wanych zasadach oraz formułowanie kierunków i sposobów jego realizacji i poprawy.